[widgetkit id=1654]

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğimizin 2013 yılı 5. Olağan Genel kurul toplantısı 27.06.2014 tarihinde saat 14.00’te İzmir 2 Cad.45/16 Kızılay /ANKARA adresinde bulunan merkez birlik binasında aşağıdaki gündem çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
Genel Kurulumuza Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Sn Dr.Durali KOÇAK, Yetiştiricilik Daire Başkanı Sn. Dr. Mustafa Altuğ ATALAY ve bakanlık yetkilileri katılmıştır
Merkez birliği üyesi 18 birlikten, genel kurul toplantısına katılan 10 birlik temsilcisinin katılımı sonucu toplantının yapılabilmesi için yeterli çoğunluk sağlandığının tespiti üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Faruk ÇOŞKUN tarafından toplantı saat 14:05 de açıldı.

Genel Kurulun ortak önerisi ile Divan Başkanlığına Sn.M.Şükrü TOKLU Katip Üyeliğe Sn. Osman PARLAK oy tasnifciliğine Hakan ACAR oy birliği ile seçildi.

Divan Başkanı tarafından Genel Kurul Toplantı Gündemi okunarak gündeme madde ekleme talebinin olup olmadığı soruldu. Divan başkanlığına iki önerge verildi.1. Önerge Su ürünleri ıslah projesinin yürütülmesi ve üyelere verilen hizmetler karşılığı ücret alınması, 2. Önerge FEAB üyeliği ve aidatlarının temin edilmesi. Önergeler oy birliği ile kabul edilmiştir.
GÜNDEM

1- Açılış
2- Divan Seçimi
3- Atatürk ve Şehitlerimiz Adına Saygı Duruşu
4- Misafir Konuşmacılar
5- 2013 Yılı Yönetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
6- 2013 Yılı Denetim Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
a) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
b) Mali Müşavir Denetim Raporunun Okunması
7- 2013 Yılı Yönetim ve Denetim Kurulunun Ayrı Ayrı İbra Edilmesi
8- Bilanço ve Gelir Tablosunun Görüşülmesi ve İbra Edilmesi
9- 2015 yılı için sektör toplantısının görüşülmesi
10- Üye Birlikler Tarafından Ödenecek Giriş ve Üyelik Aidatlarının Belirlenmesi ve ödeme dönemlerinin Belirlenmesi
11- Huzur Haklarının Belirlenmesi
12- Genel Kurulca Aşağıdaki Konularda Karar Alınması ve Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi Hususunun Görüşülmesi
a) Tüzüğün 15.maddesi (h) bendine göre(Sözleşme Yapmak ,Proje Yapmak veya Yaptırmak,AR-GE çalışmaları Yapmak veya Yaptırmak,Yurtiçi ve Yurtdışı Toplantılara Katılmak,Görevlendirme Yapmak vb. konular)
b) Tüzüğü 18.maddesi (j) bendine göre (Taşınır,Taşımaz mal temini Yapmak,Özel ve Tüzel Kişiler Nezdinde Banka İşlemleri Yapmak,Hukuksal Faaliyetleri Yürütmek,Yürüttürmek,Bicümle işleri Yapmak ve Yaptırmak)
c) Bütçeden yapılacak harcamalarda yetki Limitinin Belirlenmesine
d) Ek 1 Yetkiler:Bilumum resmi ve hususi dairelerde resmi kurum ve kuruluşlarda bankalarda para yatırmaya, çekmeye, ahzu kabza Merkez Birliğimizin adına hesaplar açmaya,kapamaya,yeniden hesap açtırmaya ahzu kabza faizlerini almaya ,bankaca sunulacak evrakları imzaya, kurumlarda kuruluşlarda , devlet teşekküllerinde askeri makamlar ile hukuki hükmi şahıslar nezrinde ve ahzu kabza işlerinde teslim ve ilzama merkez birliğimizi taahhüt altına komaya , taahhütler tediyat tahsilat bilumum muamelelerin ifası ve imzasında ,gayri menkul almaya , satmaya ,satış vaatlerin de bulunmaya ,kabule ,tanzim ve imzaya ,ipotek vermeye kabule,dava eden veya edilen olarak hareket etmeye ,davadan feragate, feragati davayı kabule,temlik vermeye ,kabul etmeye ,bono , çek emre muharrer senet poliçe imzasına kabul ve reddine , ,gayri menkul kiralamaya,kiraya vermeye,bilumum her nevi evraklarını tanzim ve imza almaya merkez birliğimiz adına vasıtalar satın alamaya, kiraya vermeye ve kiralamaya,merkez birliğimizin sahip olduğu vasıtaları satmaya , satış senet ve sözleşmeleri taahhütnameleri bilumum evrak ve akitleri imzaya ,vekil hakem muhasip ,bilirkişi tayinine,azline ve tevkiline , yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemeye , gezilere katılmaya ,bu konularla ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla her türlü yazışma , anlaşma ve sözleşmeleri imzalamaya, proje üretmeye, projelerle ilgili yurt içinden ve yurt dışından her türlü kişi kurum ve kuruluşlar ile anlaşma ve sözleşmeler imzalamaya, genel müdür, müdür, sekreter, danışman ,mühendis, ön muhasebe elemanı, işçi , hizmetli alımı konularının görüşülmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi

13- Tüzük Değişikliğinin (Tüzüğün 13.maddesinin ) görüşülüp karara bağlanması

ESKİ ŞEKLİ
Madde 13 Merkez Birliği Defterleri
a) Karar Defteri
b) Üye Kayıt Defteri
c) Gelen ve Giden Evrak Defteri
d) Bilanço Esasına Dayalı Defter
e) Bütçe Kesin Hesap Defteri
f) Alındı Belgesi Defteri
g) Demirbaş Defteri

YENİ ŞEKLİ
Madde 13 Merkez Birliği Defterleri
a) Karar Defteri
b) Üye Kayıt Defteri
c) Gelen ve Giden Evrak Defteri
d) Yevmiye Defteri
e) Büyük Defter(Defter-i Kebir)
f) Envanter Defteri
g) Demirbaş Defteri

14- 2014Yılı Tahmini Bütçenin Belirlenmesi
15- Dilek ve Temenniler
16- Kapanış