1. Su Ürünleri Çalıştayı

Çalıştay hakkında detaylı bilgi

Sonuç bildirgesi

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI

SONUÇ BİLDİRGESİ

 • Su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alanların belirlenmesi, makro planların yapılması,
  potansiyel alan haritalarının çıkarılması,
 • Balık çiftliklerinin kuruluş ve kiralama aşamasındaki bürokratik işlemlerin azaltılması,
 • Kira miktarları ve sürelerinin gözden geçirilerek ilgili raporlarda belirtilen hususların
  göz önüne alınması,
 • Hidroelektrik santrallerin yapımında su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin dikkate alınması,
 • Yemin beslenmedeki etkinliğini artırmak için, teknolojinin geliştirilmesi,
  hammaddenin çeşitlendirilmesi, katkı maddeleri açısından zenginleştirilmesi, yemlerin
  geri izlenmeye alınması,
 • Yeni türler ve organik üretimin yaygınlaştırılması için mevzuat, eğitim ve desteklerle
  ilgili gerekli tedbirlerin alınması,
 • Tesisler arasındaki mesafelerin yeniden değerlendirilmesi,
 • Tesisler ve bölgeler arasında yapılan, canlı balık sevkiyatlarının kontrol alınması,
  işletmeler arası hastalık yayılmasını önlemek üzere yavru ve yumurta nakillerinde çiftlik sınıflandırması yapılması,
 • Aşı ve ilaç uygulamalarında ruhsatlı ürünlerin kullanımına dikkat edilmesi ve bunun özendirilmesi,
 • Çiftliklerden çıkan suların alıcı ortamlara verilirken belirlenmiş kriterlere uyulması,
  çevrenin korunmasına özen gösterilmesi,
 • Balık tüketiminin artırılması için ülke çapında kampanya yapılması, bir an önce başlanması, bütün üreticilere ulaşılarak bu konuda bilgilendirilmelerinin ve katkılarının sağlanması,
 • İşleme tesislerinin halk sağlığını ve ihracatta olumsuzlukları önlemek için kurallara uyması, bakanlık il müdürlükleri denetimlerinin sıklaştırılması,
 • Ürün arzının devamlılığını sağlamak, işleme tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanması için üretici ve birliklerin planlama yapması, üretim standardı oluşturması,
 • Ani fiyat dalgalanmalarının önlenmesi için fiyat istikrarı mekanizmasının oluşturulması, ortak hareket etme ve haksız rekabete girilmemesi,
 • Su ürünleri yetiştiriciliğine verilen doğrudan desteklerin artırılarak sürdürülmesi, desteklerde suiistimalleri önlemek üzere her türlü denetim tedbirlerinin alınması
 • Adalet ve ekipman desteklerinde sektörün öncelik verdiği alet ekipmanlara destek
  verilmesi ve bu konuda su ürünlerine verilen desteğin nicelik olarak artırılması,
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş’nce sübvansiyonlu kredi kullandırılmasına devam edilmesi,
  faiz oranının hayvancılıkta olduğu gibi %100 sübvanse edilmesi, günümüz şartlarında
  yüksek olan %1 komisyon oranının %0,5’e düşürülmesi,
 • Tarım sigortası kapsamında sektörün fazla yararlanamama sebeplerinin incelenmesi,
  bu konudaki gelişmeye engel teşkil eden muafiyetler ve istisnalar konularının yeniden
  değerlendirilmesi,
 • Sahada sucul ortamda çalışan su ürünleri yetiştiriciliği çalışanlarının yıpranma payı
  verilen meslek grupları içinde yer alması,5200 sayılı kanunda değişiklik yapılarak birliklerin kuruluş ve yaptırım gücü ile ilgili
 • eksikliklerin tamamlanması,
 • Su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün hak ve menfaatlerinin her platformda korunması
 • için birlik içinde hareket edilmesi,
 • Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün kurulması,
 • Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren bu tür toplantıların gelenek haline
 • getirilmesi, ayrıca bölgeler bazında da düzenlenmesi,
 • Çalıştay sonu ortaya çıkan çözüm önerilerinin gerçekleşip gerçekleşmediği
 • hususlarının takip edilmesi, bu amaçla izleme komitesi oluşturulması,
 • Merkez Birliği’nin bu çalışmaları yürütebilmesi ve takibi için kaynak yaratılması,
 • bunun sağlanması için de öncelikle üreticilere görev düştüğü ve üreticilerin kendi
 • sektörleri için katkıda bulunması,
 • Öneriler ve alınan kararlar ile ilgili gelişmelerin katılımcılara aktarılması, Merkez
 • Birliği’nce çalıştay kitabı hazırlanması ve bastırılması,

1. Çalıştay Kitabı

PDF, abc mb

Fotoğraflar

Çalıştay fotoğrafları