2. Çalıştay

Çalıştay hakkında detaylı bilgi

SONUÇ BİLDİRGESİ

 • Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik kısa ve orta vadeli strateji ve politikaların,
  sektörün tüm paydaşları ile birlikte oluşturulması ve uygulanması için gerekli
  tedbirlerin alınması,
 • Sektör bazında ihdas edilen Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün Bakanlık
  içinde ve diğer kamu kuruluşlarına karşı hak ve menfaatlerimizi korumada,
  örgütlenme ve sektörün gelişmesinde liderlik yapması, sorunlarımızı çözmede aktif rol
  oynaması, Merkez Birliği ve diğer birlik ve derneklerin Genel Müdürlüğe her türlü
  desteği vermesi,
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra yapılanmasında öngörülmeyen “Balıkçılık
  ve Su Ürünleri Şube Müdürlük”lerinin en azından sektör faaliyetlerinin yoğun olduğu
  illerde kurulması,
 • 5996 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuatta su ürünleri yetiştiricilik
  sektörünün kendine has yapısı ve işleyişi göz önüne alınarak gerekli düzenlemelerin
  yapılması ve adı geçen mevzuatlarda kullanılan “su hayvanı” ibaresinin de “su
  ürünleri” olarak değiştirilmesi,
 • Sektörün önünün açılması ve birliklerin güçlendirilmesi adına önerilen mevzuat
  düzenlemelerinin bir an önce ele alınması, 5200 ve 1380 sayılı kanunlarda gerekli
  değişikliklerin acilen yapılması,
 • Sağlıklı, kaliteli, çevreye duyarlı ve mevzuatlara tam uyumlu üretim için
  yetiştiricilerin bilinçlenmesinin sağlanması, işletmelerin sınıflandırılması, etiketleme,
  ürün, yavru ve yumurta nakillerinin kurallara uygun yapılması, sektörün imajını ve
  geleceğini etkileyecek olumsuz faaliyetlerden kaçınılması,
 • Tarımsal destekler, indirimli kredi ve tarım sigortası konularından sektörün azami
  şekilde yararlanmasını sağlayacak tedbirlerin alınması, desteklerin sürekliliğinin
  sağlanması için bakanlık ve üreticilerce gerekli tedbirlerin alınması,
 • Pazarlama ve fiyat istikrarı için; markalaşma, arz – talep dengesi, hammadde temini,
  dış pazar araştırmaları, rekabet koşulları konularında çalışmalara ağırlık verilmesi,
 • Balık tüketiminin artırılmasına yönelik faaliyetlerin finansmanı için ihtiyaç duyulacak
  kaynakların ve imkanların araştırılması ve gerekli girişimlerde bulunulması,
 • Su ürünleri sağlığı konusunda alt yapının güçlendirilmesi, mevzuatların düzenlenmesi,
  nitelikli eleman istihdamının sağlanması, aşı ve biyolojik maddelerin üretimi
  konusunda özel sektörü özendirici uygulamalar yapılması, ARGE çalışmalarına ağırlık
  verilmesi ve denetimlerin etkin olarak yapılması,
 • Kiralamalar, lojistik merkezler, iskeleler, indirimli akaryakıt, yem, sigorta, kredi
  konularındaki sorunların çözümü için gereken çalışmaların yapılması.

2. Çalıştay Kitabı

PDF, 6 MB