TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI ALTINDA TARIM VE KIRSAL KALKINMA POLİTİKA ALANI (IPARD) KAPSAMINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK OLAN BİRLİK MALİ YARDIMININ YÖNETİMİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TESİS EDEN SEKTÖREL ANLAŞMA’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Olan Birlik Mali Yardımının Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşma”da değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında teati edilen ekli Mektupların onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiş, 11 Kasım 2020 tarih ve 31301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201111-6.pdf

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.