8. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı

Öne çıkan başlıklar


2 Ocak 2020 tarihinde yayımlanmış olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile balıklarda; toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde KDV %1 olarak düzenlenmiştir. Ancak, balık denilince ülkemizdeki su ürünlerinin (kabuklular, çift kabuklular ve yumuşakçalar gibi) tamamını kapsamamaktadır. Diğer taraftan üreticiden üreticiye, marketlere ve işleme tesislerine gerçekleştirilen satışlarda KDV %8 olarak uygulanmaya devam etmektedir. Bu durum haksız rekabete yol açtığı gibi hem üreticiye hem de tüketiciye yansımasında farklılıklar olmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi için, su ürünleri toptan satışlarında KDV’nin %1 oranında uygulanacak şekilde düzenlenmesi,

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün yetiştiricilik tesislerini uydu üzerinden anlık olarak takip etmek için hazırlanacak sistemin bir an önce uygulamaya geçirilmesi,

Destekler olmak üzere yayınlanacak tebliğ ve genelgelerde üreticiler adına Merkez Birliği’nden görüş alınmasının faydalı olacağı,

Gerek denizlerde gerekse baraj göllerinde tesislerin mutlaka rotasyon alanlarına ihtiyacının olduğunun bilinmesi,

Ülkenin ve tarımın diğer kollarının da düşünülerek kapasitesinin üstünde üretim yaparak kirliliğe sebep vererek şikayetlere yol açılmamasının önemli olduğu,

Atıl kapasite yaratılmaması, kapasitenin üstünde üretim yapılmaması,

Hedefimiz olan 600 bin ton üretimi yakalayabilmek için mevcut kapasitelerin üretime kazandırılması,

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 13. Maddesine göre izinsiz kurulan tesislere 10.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar para cezasının getirildiğinin bilinmesi,

Ülkemiz sularında makro planlama yaparak sürdürülebilirliğin sağlanması,

Yeni açılacak olan potansiyel üretim alanlarında üretim yapmayacak ama ön izni alıp, ruhsatlandırmadan önce bir başkasına satmak üzere başvurularda bulunan insanlara karşı önlem alınması,

Gerekli Ar-Ge çalışmaları kapsamında özellikle alabalık olmak üzere ıslah çalışmalarının ön plana çıkarılması,

Çiftliklerde çalışan su ürünleri mühendislerinin aldıkları ücretlerin tartışmaya açılması,

Yetiştiriciler için hazine ve orman arazilerinin altyapıları oluşturularak; paketleme, işleme ve depolama tesislerinin kurulmak üzere üreticilere tahsis edilmesi ve Kırsal Kalkınma Programlarında desteklenmesi, iki yıl içerisinde tesislerin yapılmadığı takdirde geri iade edilmesi, bu şekilde yapılması durumunda hem ürünlerin stoklanması hem işlenmesi ve paketlenmesi gibi aktiviteler hayata geçirilmiş olacak, böylece hem tüketim artırılacak hem de yaşanan sıkıntıların sona ermesinin sağlanması,

Gerek orman arazisi gerek kendi mülkü gerekse hazineye ait karasal balık çiftliklerinde imar ve tapu istenmeden, kapasitesine bakılmaksızın yenilenebilir enerji sistemlerinin Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına alınması,

Üreticiler yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmeli, kurallara uygun davranmalı aksi takdirde cezai işlemlere maruz kalacaklarını bilmelerine,

Su ürünleri yetiştiricileri üretici birliklerinin, üretici üzerinde yetki ve yaptırımları bulunmamaktadır. 5200 Sayılı Yasanın değiştirilerek birliklerin etkin ve yetkili bir hale getirilecek şekilde bir düzenleme gerçekleştirilmesi sektör içi birlik ve beraberlik içinde ilerleme adına önemli olduğunu,

Bürokratların da işlemlerin hızlı ilerlemesi için gerekli özveride bulunması, işler hızlı ilerletilerek üreticinin mağdur edilmeyecek şekilde çözümlerin çabuklaştırılması,

Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanların bazı noktalarda sorumluluğu üzerlerine alarak çalışmalarını buna göre yapmaları ve planlamaları,

Belediyeler, muhtarlar ve halkı karşılarına almadan, yöresel halktan istihdam sağlayarak üretim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Ceza yazmanın çözüm olmadığı, önce uyarılmalı eğer sonuç alınamazsa ceza yöntemine başvurulmalı,

İşletmelerde teknik personel çalıştırma konusunda İl Tarım Müdürlüklerince denetimlerinin sıklaştırılması,

Su ve çevre kalitesi korunması,

Su kalitesinin korunması, fazla su kullanarak suyun kirletilmemesi ve yeni teknolojilerin kullanarak suların temizlenmesi,

Sürdürülebilir bir üretim için herkesin elinden gelen gayreti göstermesi,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Numune Alma Analiz Metotları Tebliği’nde su ürünleri tesislerinde mevsimsel olarak, numune alma sıklığının yılda 4’e düşürülmesi ile ilgili yönetmeliğin biran önce çıkartılması,

İşletmecilerin tesislerindeki çevresel tedbirleri gözden geçirmeleri, adli ve idari yaptırımlara maruz kalmamaları,

İlgili kamu kuruluşları ihtiyaç duydukları yerler için numune almayı kendi teşkilatlarına yaptırmalı,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmelik Taslağı konusunda su ürünleri yetiştirici birliklerinden görüş alınması,

ÇED ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınırken kendi mevzuatları kapsamındaki yetki sorumlulukları dikkate alınarak, ÇED sürecinde ilgili mecralar haricinde başka yerlerden görüş istenmesinin düzeltilmesi,

Orman Genel Müdürlüğü’nce orman kira bedellerinin yarı yarıya indirilmesi ve küçük işletmelerde üretilen balığın pişirilip satılması ile ilgili hazırlanan yönetmeliğin bir an önce çıkarılması,

Balık aşılarının düzgün ve doğru zamanda yapılması, bilinçsiz ilaç ve antibiyotik kullanılmaması,

Hastalık ile ilgili çalışan enstitülerle irtibatın kesilmemesi,

Hastalıklarla mücadele edilmesi için, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerekli önlemleri alarak bölgesel balık hastalıkları ve teşhisi laboratuvarlarının kurulmasının sağlanması,

Ölen balıklardaki hastalıkların tespiti için numunelerinin düzenli bir şekilde başta İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü olmak üzere laboratuvarlara gönderilmesi,

tavsiye edilmiştir.


Çalıştay sunumlarıFotoğraflar