2. Çalıştay raporu

 

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI
9-11 Şubat 2012 Antalya
Çalıştay Başkanı    : Faruk COŞKUN
Çalıştay Başkan Yardımcısı : Yasin ÖZPEK
Hazırlık Komitesi    : Kamuran PATRONA
Ayşegül GÜR
İÇİNDEKİLER
1-    ÖNSÖZ…………………………………………………………………..
2-    AÇILIŞ KONUŞMALARI………………………………………..
3-    SUNUŞLAR……………………………………………………………
4-    ÇALIŞMA GRUPLARININ SONUÇ SUNULARI …….
5-    GENEL DEĞERLENDİRME…………………………………….
6-    SONUÇ BİLDİRGESİ………………………………………………
7-    DAVETİYE…………………………………………………………….
8-    GÜNDEM……………………………………………………………….
9-    KATILIMCI LİSTESİ………………………………………………
10-    SPONSORLARIMIZ………………………………………………..
11-    TEŞEKKÜR…………………………………………………………….
12-    FOTOĞRAFLAR…………………………………………………….
2.Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı ÖNSÖZ
Su Ürünleri Yetiştiriciliği artan gıda ihtiyacı dolayısı ile geleceğin sektörü olarak değerlendirilen bir sektördür. Ülkemiz ise sahip olduğu su kaynakları, modern ve ileri teknoloji kullanımı, girişimci ruhu her türlü yatırım imkanı ile potansiyeli yüksek bir ülkedir.
Halkımızın protein ihtiyacını karşılanması yanında, cirosu, yan sanayisi, ihracatı ve sağladığı istihdam ile bir endüstri haline gelen sektör hızlı gelişmeye parelel olarak birçok sorunu da bünyesinde barındırmaktadır.
Sorunların iletilmesi yanında çözüm önerilerinin geliştirilmesi de önemlidir. Bu doğrultuda üretici örgütlerine önemli görevler düşmektedir. Bu çerçevede Merkez Birliğimiz kuruluş amacına uygun olarak bazı faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerin en önemlilerinden birisi de sektörün bütün paydaşlarını bir araya getiren bölgesel ve ülkesel toplantılardır.
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı düzenlenmesi de bu fikirle geçen yıl gündeme gelmiş, Ocak 2011 tarihinde düzenlenen ilk çalıştayın çok yararlı bulunması ve sektörümüzün her yıl bir araya gelmesi gerekliliği göz önüne alınarak
9-11 Şubat 2012 tarihlerinde daha yüksek katılım ile II. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
Bu yılki Çalıştay 447 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir. İki gün süre ile ülkemizin hemen her yerinden gelen üreticiler, işlemeciler, pazarlamacılar, kamu görevlileri, üniversite temsilcileri ve sektöre girdi sağlayan kuruluşlar birbirleri ile buluşmuşlar ve fikirlerini paylaşmışlardır. Beş grup, konuları ile ilgili çalışarak, sonuçlar ortaya çıkarmış ve bu sonuçlar genel platformda değerlendirilmiş ve tartışılmıştır.
Önemli olan bundan sonrasıdır. Çalıştay çalışmaları ve sonuçlarını bu yayın ile tüm konuşmalar, tartışmalar ve değerlendirmeler kayıt altına alınmıştır. Çalıştay sonuçlarının ciddi olarak ele alınıp, sorun alanlarındaki çözüme yönelik gelişmeler izlenecektir. Bu amaçla Birlik Başkanları ve Çalıştay Çalışma Grup Başkanları ile bir toplantı düzenlenerek çalıştayın değerlendirmesi ve bundan sonra izlenecek yol konularında kararlar alınmış, çalışma grupları oluşturulmuştur.
Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği olarak, katılan ve destekleyen herkese teşekkürlerimizi bir borç biliriz.
Faruk COŞKUN Başkan
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr.Durali KOÇAK’ın Açılış Konuşması
Saygıdeğer sektör temsilcileri, Kıymetli misafirler, Değerli basın mensupları, Baylar ve Bayanlar,
İkincisi düzenlenmekte olan su ürünleri yetiştiriciliği çalıştayında aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek sözlerime başlarken, Bakanlığım ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Kıymetli katılımcılar,
2009 yılı dünya su ürünleri üretimi 144.6 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, bu miktarın 88.9 milyon tonu avcılıktan, 55.7 milyon tonu ise yetiştiricilikten elde edilmiştir. Diğer bir değişle toplam üretimin % 38.5’u yetiştiricilik üretiminden gelmektedir.
Günümüzde dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması sonucunda insanların yeterli ve dengeli beslenebilmesi ülkelerin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir.
Diğer taraftan dünyada, denizlerde ve içsularda doğal balık stoklarından, kirlilik, iklim değişikliği, aşırı avcılık gibi nedenlerle, avcılık yoluyla elde edilecek ürünlerin üst sınırına ulaşıldığı konusunda uzmanlar görüş birliği içerisindeler.
Bu nedenle artan nüfusun su ürünleri ihtiyacının yetiştiricilik yoluyla karşılanabileceği ve dünya yetiştiricilik üretiminin 2020 yılına kadar 120 milyon tona ulaşacağı beklenmektedir (FAO).
Dünya üretiminde son 10 yılda görülen 25 milyon tonluk artışın tamamına yakınının yetiştiricilikten sağlanmış olması da bu görüşün bir kanıtı olarak ortaya çıkmaktadır.
Artan dünya nüfusunun hayvansal protein ihtiyacının karşılanabilmesi için gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerce, su ürünleri yetiştiriciliğine özel bir önem verilmekte ve desteklenmektedir. Bu nedenle, su ürünleri yetiştiriciliği dünyada, son 20 yılda ortalama % 10 büyüme hızı ile en hızlı büyüyen gıda üretim sektörü haline gelmiştir.
Saygıdeğer konuklar,
Ülkemiz tarım sektörünün en önemli unsurlarından biri olan su ürünleri; insan beslenmesine katkısı, sanayi sektörüne hammadde sağlaması, istihdam oluşturması, kırsal kalkınmaya katkısı ve yüksek ihracat potansiyeli nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle de Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Konuya verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, Bakanlığımızın yeniden yapılanma sürecinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nü kurduk.
Ümit ediyorumki bu durum sektörün sürdürülebilir gelişimini sağlayarak ekonomiye katkısının artırılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.
Kişi başına düşen su ürünleri miktarının dünya ortalamasının 17.3 kg, AB ortalamasının 23 kg ve ülkemizde yaklaşık 7.8 kg olduğu dikkate alındığında; dünya ortalamasında tüketime ulaşmak için yaklaşık 2 kat, AB ülkelerinin tüketimini yakalamak için ise 3 kat daha arttırmamız gerekmektedir.
Bu bağlamda Bakanlığımız su ürünleri üretimini artırmak, mevcut potansiyeli daha verimli hale getirmek, av baskısını azaltmak ve var olan protein açığını kapatmak için su ürünleri üretiminde 2003 yılından itibaren destekleme uygulaması başlatılmış ve 2010 yılı sonu itibarıyla sektöre toplam 556 milyon TL destek sağlanmıştır.
2011 yılında toplam 180 milyon TL hak edişin ilk bölümü (87 milyon TL) Ocak ayında ödenmiştir. Kalan bölümünü ise (93 milyon TL) Şubat ayında ödeyeceğiz. Özetle sektöre bugüne kadar toplam 736 milyon TL destek sağlanmıştır.
Bu destekleme ve yapılan planlamalar sonucu 2002 yılında 61.000 ton olan üretimimiz, yaklaşık % 173 artarak, 2010 yılı itibariyle 167.000 tona ulaşmıştır ki 2011 yılındaki üretimin yaklaşık 180.000 ton olduğu tahmin edilmektedir.
Yine 2002 yılından bugüne yetiştiricilik kapasitemiz 50.000 ton/yıldan % 740 artarak, 371.500 ton/yıla ulaşmış olup, yaklaşık 60.000 ton’luk kapasiteye sahip 179 adet işletme de yatırım aşamasındadır.
Uygulanan politikalar ile ülkemizde yetiştiricilik sektörü daha önce de belirttiğim gibi hızlı bir gelişme göstermiş ve FAO tarafından dünyada en hızlı büyüyen 3. Ülke olduğu tespit edilmiştir.
Su ürünleri ihracatında da önemli bir aşama kaydedilmiştir. Bu dönemde ihracatımız yaklaşık % 448 artarak 450 milyon ABD dolarına yükselmiştir. İhracatımızın % 80’i Avrupa Birliği ülkelerine yapılmaktadır.
Ülkemiz alabalık yetiştiriciliğinde Avrupa’da birinci, çipura-levrekte ise ikinci sıraya yükselmiştir.
Bakanlığımız ayrıca, sektördeki bilgi birikimi ve geliştirilen teknolojileri dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak ve sektöre yeni pazarlar açmak için çaba sarf etmektedir.
Ülkemiz Orta Asya ülkelerine su ürünleri konusunda yaklaşık 2.5 milyon ABD doları bütçesi olan bir hibe programı uygulamaktadır ve bu bölgede bizim önderliğimizde kurulan “Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu”nun başkanlığına seçilerek bölgede su ürünlerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Ayrıca, Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika ülkelerinde Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı ile yürüttüğümüz programlar ile bu ülkelere bilgi ve teknoloji transferi yapılmaktadır.
Bakanlığımızca alınan tedbirleri, yapılan yenilikleri burada tek tek saymak istemiyorum, bunları zaten biliyorsunuz.
Bütün bu gelişmeler sonucunda, su ürünleri sektörü, 2011 yılının ikinci döneminde sabit fiyatlarla, % 20 büyüme ile en fazla büyüyen sektör olmuştur. Bu her sektöre nasip olmayan oldukça önemli bir unvandır. Bu unvana sahip olmak kadar korumak da bir o derece önemlidir.
Kıymetli misafirler,
Sektörde yaşanan hızlı büyüme ve geleceğe yönelik büyük beklenti çevresel hassasiyetleri ön plana çıkarmıştır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliğinin çevresel etkileri konusunda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Gelinen noktada, su ürünleri yetiştiriciliği yani balık çiftliklerinde, çevreye zarar vermeden üretim yapılabileceği tespit edilmiştir. Bu konunun üzerinde Bakanlığımız da hassasiyetle durmaktadır.
Bu kapsamda Bakanlığımız “çevre dostu su ürünleri yetiştiriciliği” ilkesini prensip olarak benimsemiş ve politikalarını bu çerçevede oluşturmaktadır.
Sizlerden beklentimiz, üretimi kurallarına göre yapmanızdır. Her konuda sizlere destek olan Bakanlığımızın, çevresel konularda yapılacak yanlışlara asla müsamaha göstermeyeceğini bilmenizi istiyorum.
Değerli üreticiler, ülke genelinde kurulmuş olan su ürünleri birlikleri ve bunların da bir araya gelerek kurdukları “Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği” çatısı altında güçlü ve örgütlü olarak faaliyet göstermesi bizi memnun etmektedir.
Uzun bir zaman alan ve çok emek harcanarak gelinen bu noktanın sektörün sürdürülebilir gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.
Günümüzde sivil toplum örgütlerinin önemi hepinizin malumudur. Önemli bir potansiyele sahip olduğumuz su ürünleri konusunda da bu örgütlenmenin tamamlanmış olması oldukça sevindiricidir. Tabiî ki önemli olan bu yapıyı bundan sonra da daha sağlıklı ve aktif olarak devam ettirmektir. Bunun için de üreticilerin yani sizlerin kendi örgütünüze vereceği desteğin çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.
Değerli misafirler,
Sektörün durumu hakkında, problemleri ve geleceğe yönelik stratejileri ile ilgili 2 gün boyunca 5 ayrı çalışma grubunda ele alınacaktır. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü ve personeli buradaki çalışmalara katılmak üzere kalabalık bir ekiple buradalar, size katkı sağlayacaklar.
Çalışma gruplarının sonuç raporları ve çalıştay bildirgesinde yer alacak hususların Bakanlığımızın yapacağı çalışmalarda dikkate alınacağını ve konuların takipçisi olacağımı taahhüt ediyorum.
Burada konuşmama son verirken, çalıştayın başarılı geçmesini diliyor, başta Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Sayın Genel Müdürüm, Sevgili Meslektaşlarım,
Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkanı Faruk COŞKUN’un Açılış Konuşması
 
Kıymetli Misafirler, Değerli Basın Mensupları,
Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği’nin organize ettiği “II. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı”na hoş geldiniz.
Sözlerime sektörümüzün tüm paydaşlarını bir arada görmekten duyduğum mutluluğu ifade ederek başlıyor, sizleri şahsım ve Merkez Birliğimiz adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.
Geçen yıl yine Ocak ayında yaptığımız ilk çalıştay, sektörümüz için oldukça başarılı geçti. Çalıştay, birlikte hareket etmenin, sorunlarımıza ortak çözümler aramanın ve paydaşlar arasındaki iletişim kanallarını genişletmenin ne kadar değerli olduğunu hepimize açık ve net bir şekilde gösterdi. Bu nedenle, ilk çalıştayımızda aldığımız başlıca karar, bu tarz toplantıların her yıl tekrarlanması ve gerekirse bölgesel toplantıların da yapılmasıydı. Biz de Merkez Birliği olarak bu karar ve taleplere uyduk, Fethiye, Milas ve Çeşme ilçelerinde toplantılar gerçekleştirdik. İlk çalıştayımızın seneyi devriyesinde ise teşrifleriniz ile onurlandırdığınız bu Çalıştayı organize ettik. Bu tarz toplantılar paylaşma ve kaynaşma açısından büyük önemi haizdir ve yeni fikirler üretmekte birebirdir.
Nitekim 2011 yılında gerçekleşen ilk çalıştayın sektöre katkılarını şöyle özetleyebiliriz:
1-    Farklı bölgelerden gelen üreticiler birbirlerini tanıma fırsatı buldu, yeni temas noktaları oluşturdular ve işbirliği imkanlarını keşfettiler.
2-    Sektörün farklı kesimlerden paydaşlar aralarında fikir alışverişinde bulunma imkânı yakaladı, sorunlar masaya yatırıldı ve farklı görüşler bir araya gelerek çözüm yolları tespit edildi.
3-    Üreticiler ile ilgili kamu kurumlan arasında iletişim sağlandı.
4-    Çalıştay medyada yer alarak sektörümüz ve sorunları daha geniş kitlelere duyuruldu.
5-    Alınan kararlar tüm ilgili kurumlara iletilerek sadece sorunlarımızın değil, çözüm önerilerimizin olduğunu da göstermiş olduk.
6-    Yeni ticari ve sosyal ilişkiler gelişmesine zemin hazırladık.
Bu sonuçlara bakarak, bu tür faaliyetlerin sektörün tüm paydaşları arasında ilişkileri güçlendirdiğini, bu yolla doğrulara daha çabuk ulaşıldığını söyleyebiliriz. Şuna inanıyorum ki daha geniş katılım ve daha fazla deneyim ile düzenlenen bu yılki toplantımız, geçen yıla göre daha verimli geçecek, çok daha hayırlı sonuçlara vesile olacaktır.
Değerli Konuklar,
Geçen yılki çalıştayın ardından bir sonuç kitapçığı bastırdık. Bunu sizlere ilettiğimiz gibi, ilgili Bakanlarımıza, milletvekillerimize, siyasi partilerimize ve yerel yöneticilerimize de gönderdik. Ayrıca çalıştay kararları ile ilgili hususları elimizden geldiğince izlemeye çalıştık.
Sizlere geçen yılki çalıştaydan bu yana meydana gelen gelişmeleri özetlemek istiyorum;
Yıllardır talep ettiğimiz ve ilk çalıştayımızın sonuç bildirgesinde de yer alan, sektörle ilgili bir genel müdürlük kurulması temennilerimiz gerçekleşmiştir. Yeniden yapılanan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ismini alan Bakanlığımız bünyesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ihdas edilmiştir. Sonunda sektörümüzün her türlü işlerini, görüşlerini ve sorunlarını ileteceği ve bizi tanıyan bir birim kurulmuş olması son derece olumlu bir gelişmedir. Genel Müdürlüğümüzün Bakanlık içi ve dışı kurumlarla ilişkiler konularında da sektörümüze önder olacağına inanıyoruz.
Ancak, bu olumlu gelişmeye karşın, taşra yapılanmasının sektörümüzün beklentilerini karşılama konusunda yetersiz kaldığını da belirtmek isterim. Bu durumu Sayın Bakanımızı ve Müsteşarımızı ziyaretlerimizde de dile getirdiğimiz için burada tekrarlamakta bir beis görmüyorum. Bildiğiniz gibi, taşrada sektörümüzle ilgili iş ve işlemler “Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri
Şube Müdürlüğü” altında yürütülmeye başlanmıştır. Oysa bizim sektörümüzle, hayvan sağlığı ve hayvan yetiştiriciliği çok farklı disiplinlerdir. Bunların bir şubede birlikte bulunması hastalıklarla mücadele, zootekni ve su ürünleri gibi birbirinden çok değişik faaliyetlerin bir arada nasıl yürütüleceği sorusunu akla getirmektedir. Uygulamada önceki dönemden Hayvan Sağlığı Şube Müdürlerinin yeni oluşturulan şubelere müdür olarak verildiklerini görüyoruz. Su ürünleri çalışanlarına ise eşyalarıyla birlikte yeni şubeye geçmeleri söylenmiştir. İtirazımızın bir meslek taassubu gibi algılanmasını kesinlikle arzu etmeyiz. Nitekim su ürünleri yetiştiricilik sektöründe çok farklı sayıda meslek grubundan arkadaşlarımız emek vermektedir. Fakat elbette ki Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlerinin önceliği hayvan hastalıkları ile mücadele, salgın hastalıkları önleme, programlı aşılamalar, hayvan hareketleri olacaktır. Su ürünleri ise kişilere ve onların ilgisine göre önem kazanacaktır. Bizim esas endişemiz budur. Su ürünleriyle ilgili taşra yapılanmasının kişisel ilgilerden ziyade, daha kurumsal bir nitelikte olması gerekirdi diye düşünüyoruz.
Su ürünleri; gerek yetiştiricilik, gerekse avcılık bakımından teknolojisi sürekli gelişen, ekonomiye ve istihdama önemli katkıları olan ve birçok ilimizde yüksek üretim potansiyeli bulunan bir sektördür. Yoğunluğu her geçen gün artan, AB müzakerelerinde Tarım ve Kırsal Kalkınma ile Gıda Bitki ve Hayvan Sağlığı’ndan ayrı bir fasıl olarak ele alınan Su Ürünleri hizmetlerinde, taşra yapılanmasının Merkez yapılanmasına paralel olarak düzenlenmesi en önemli taleplerimiz arasındadır.
Bunun dışında özellikle sağlık konusunda bazı mevzuatın sektör yapısı incelenmeden ve görüşlere önem verilmeden hazırlanıp, yayımlandığını müşahade etmekteyiz. 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa dayanılarak hazırlanan; “Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik” ile , “Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları ile Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği” hakkında Merkez Birliğimizce Bakanlığımıza görüş bildirilmiştir. Görüşlerimizde, özellikle, su hayvanı veya balıkçılık ürünleri yerine, herkesin bildiği, kullandığı ve günlük hayatımıza yerleşmiş, hatta Genel Müdürlüğün isminde bile yer almış, su ürünleri teriminin kullanılması istenmiştir. Ancak bu husustaki önerimiz ve diğer görüşlerimizin hiç biri dikkate alınmaksızın yönetmelikler resmi gazetede yayımlanmıştır.
Değerli Konuklar,
Bir başka önemli gelişme kiralamalarla ilgili olarak yaşanmıştır. 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanunun Geçici 12. Maddesi ile kiralama yetkisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na geçmiştir. Bakanlığımız ilgili yönetmeliği hazırlamış ve sektörümüzün beklentileri doğrultusunda düzenleme yaparak kiralamaları bir sorun olmaktan çıkarmıştır. Kendilerine bu yaklaşımlarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bu hususta atılması gereken bir sonraki adım ise, 6111 sayılı Kanun ile 1 Ocak 2016 tarihine kadar Bakanlığa verilen bu yetkiyi kalıcı hale getirmektir.
Kiralamalar konusunda deniz yetiştiricilik tesislerinde süre ile ilgili bir sıkıntı yaşanmazken, iç su yetiştiricilik tesislerinde, bazı yerlerde Devlet Su İşlerinin tutumu nedeni ile problemler meydana gelmektedir. İç sularda kiralama süreleri 5 yıl olarak belirlenmektedir. Milyonlarca lira harcayıp bir tesis ortaya çıkaran yatırımcı için bu süre çok kısadır. Bir yatırımcı için en önemli husus güvendir. Güven olmazsa, yatırımcıdan orta ve uzun vadeli planlar bekleyemeyiz. Zira yatırımcı önünü görmek, ona göre gelecek planlaması yapmak durumundadır. İç sularda da kiralamaların denizde olduğu gibi en az 15 yıl süre ile yapılması gerekmektedir. Bunu sağlayabilirsek, yatırımların hem nicelik hem de nitelik açısından önemli bir sıçrama yapabileceğine inanıyoruz.
Geçen yıldan bu yana çevre ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatı ile ilgili bazı gelişmeler yaşanmıştır. Öncelikle adı geçen Bakanlığımız ile çok iyi ilişkiler geliştirdik. Özellikle su ürünleri ile ilgili mevzuatı hazırlayan teknik personelin işletmeleri yerinde görmelerini sağladık. Bakanlık mensupları değişik birçok il ve ilçemizde, bizimle irtibat kurarak, işletme ziyaretleri gerçekleştirdiler. Hangi şartlarda çalıştığımızın, yetiştiriciliğin ne olduğunun ve çevreye minimum etki yaptığımızın görülmesi açısından bu ziyaretlere büyük önem veriyoruz. Sektörü tanıma faaliyetlerinin, bundan sonra hazırlanacak mevzuatlara ve yapılacak uygulamalara da ışık tutacağını umuyoruz. Özellikle yetiştiricilik tesislerinin çevre danışmanlığı hizmeti alması veya çevre görevlisi bulundurması, numune alınma sıklığı gibi mevzuatlarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz.
Saygıdeğer Meslektaşlarım,
5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanunu’nda değişiklik yapılması birinci çalıştayımızda geniş olarak yer alan diğer bir konu olmuştur. Örgütlenmenin gelişmesi ve örgütlerin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için bu değişiklik şarttır. Biz bu konunun Sayın Bakanımız Mehdi EKER’in gündeminde olduğunu ve çalışma için talimat verdiğini biliyoruz. Dileğimiz kısa sürede ihtiyaçlara cevap veren bir yasa değişikliği yapılmasıdır.
Örgütlenme konusunda yaptığımız çağrıların yerini bulduğunu, kurulan birlik sayısının her geçen gün arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Geçen yıldan bu yana üç birliğimiz kuruluşunu tamamlayarak Merkez Birliğimize katıldılar. Bunlar Kütahya İçsu Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği, Kahramanmaraş İçsu Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği, Malatya Alabalık Yetiştiricileri Üretici Birliği’dir. Kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz. Samsun, Erzurum ve Tunceli illerimizde de birlik kurma çalışmaları sürmektedir. Onların da bu çalışmaları kısa sürede tamamlamalarını ve aramızdaki yerlerini almalarını bekliyoruz.
Geçen yıl en çok dile getirilen konulardan birisi de Ziraat Odalan aidatları idi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, bağlı odalarına gönderdikleri genelgeye göre su ürünleri yetiştiricilerinden en az 16, en çok 1990
TL aidat alındığını bildirmişlerdir. Aidatların 2012 yılında da makul seviyelerde tutulmasını bekliyoruz.
Sayın Davetliler,
Geçen yıl ele alınan bazı konularda ise girişimlerimize rağmen hiç gelişme yaşanmadığını, hatta olumsuz gelişmeler yaşandığını da burada belirtmek gerekir.
-Sektörün acil ihtiyacı olan lojistik merkezlerin, özellikle iskelelerin devreye girebilmesi için çalışmaların hızlandırılması hususunda ilerleme olmamıştır. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz liderliğinde çözüme kavuşturulması beklenmektedir.
-Sektöre verilen kredi faizinin düşürülmesi, % 1 olan komisyonun % 0,5’e indirilmesi gerçekleşmediği gibi, bankacılık sektöründe alınan önlemler gereği komisyon % 2’ye yükseltilmiştir.
-Sigorta konusu da geriye gitmektedir. Kapsam ve tazminat konusundaki görüşlerimiz işletmelerin riske açık olduğu gerekçesi ile dikkate alınmamıştır. Şu anda su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin binde biri bile sigortalı değildir. Yeni Tarım Sigortası Havuz Yönetim Kurulu’na iletilmek üzere burada ilgili çalışma grubundan somut önerilerin çıkmasını bekliyoruz.
-Yurt dışı fuar katılımlarında devlet yardımlarının % 100’e çıkarılması, tüm sektörlere % 75 uygulandığı gerekçesi ile Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülmemiştir.
-Hidro Elektrik Santrallerle ilgili ortak ve makul bir çözüm geliştirilememiştir.
-Sektörde SGK işveren payının azaltılması, sahada sucul ortamda çalışanların yıpranma payı verilen meslekler grubuna alınması konularında gelişme olmamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na defalarca yazı yazılmış, randevu talep edilmiş ve maalesef hiç birine yanıt alınamamıştır.
Sevgili Üreticiler,
Burada birlik olmanın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum; Koç, Sabancı veya Boyner gibi burada ismini zikredemediğim sayılı iş adamları bizlere göre rahatlıkla Başbakan ve Bakan gibi makamlara ulaşabilecekleri halde, farklı isimler altında örgütlenmeye giderek birlik ve beraberlik içinde olduklarını göstermektedir. Demek ki çok güçlü olsanız bile dikkate alınmak, sektörünüzün hak ve menfaatlerini savunmak için örgütlenmeye ihtiyacımız bulunmaktadır.
Birlik başkanlarımıza da ayrıca sesleniyorum; sadece birlik kurulması değil, buraların aktif olarak çalışması, faaliyetler yürütmesi ve sektörümüzle ilgili kamuoyu oluşturması gerekmektedir. Birlikler sadece desteklerden yararlanmak için belge alınan yerler olarak görülmemelidir.
Son olarak çuvaldızı biraz da kendimize batıralım istiyorum. Bir araya gelmek, iletişim kurmak ve tanıtım faaliyetleri hakkında görüş ve desteklerini almak üzere 1600 işletmeye tek tek mektup gönderdik. Bunlardan üçü olumlu olmak üzere, on tanesi cevap verdi. Bu ilgisizlik bizleri çok üzmüştür. Halbuki, sorunlarımızla baş edebilmek, ürünümüzün kalitesini artırmak, son rakamlara göre 6.9 kilograma kadar düşen kişi başı balık tüketimini yükseltmek ve hızla gelişen sektörümüz için bir vizyon ortaya koymak için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Çok farklı yerlerde üretiyor olsak da sektör olarak birlikte olmamız; haberleşme, yardımlaşma, bilgi ve tecrübeleri paylaşma, nimetleri ve külfetleri bölüşme anlayışını geliştirir. Amacımız mevcut pastadan aldığımız payı artırmak olmamalıdır. Amacımız, pastayı büyütmek olmalıdır. Eğer pasta büyürse, hepimizin payı da büyüyecektir. İnşallah bundan sonra sektörün beraberlik ruhunun gelişmesi için yapacağımız bu tür girişimler karşılık görür. Aslında bu çalıştayın esas amaçlarından birisi de budur.
Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği için biz üreticilere önemli sorumluluklar düşmektedir. Sağlıklı ve kaliteli ürünleri pazara arz ederek iç ve dış piyasalarda yer edinebilir ve halk sağlığını koruyabiliriz. Günübirlik çok kazanma kaygıları nedeni ile yapılan ve yapılacak yanlışlar, sonradan kötü sonuçlara neden olabilir. Gelişmek elbette tercih ettiğimiz bir durumdur. Fakat plansız ve projeksiy onsuz gelişme yarardan çok zarar getirir. Bu nedenle mevcut işletmelerin gözden geçirilmesi, büyümelerin ve yeni işletmelerin kurulmasının her tür plan yapıldıktan sonra gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bizim uğraştığımız iş doğa, su ve canlıları korumayı gerektirmektedir. Bunlar tahrip olursa bindiğimiz dalı kesmiş oluruz. Bu nedenle özellikle çevrenin korunması, sektörün sağlıklı büyümesi, kaliteli ve hijyenik üretim ve sürdürülebilirlik için mevzuatlarla konulan kuralları uygulamak çok önemlidir. Geleceğimiz için bizi başkalarından önce kendimiz kontrol etmeliyiz, yanlış yapanları uyarmalı, yanlışlara göz yummamalıyız. Şunu hepimizin bilmesi gerekiyor: Birimizin iyi veya kötü yaptığı bir iş, sadece o işletmenin değil, tüm sektörün hanesine yazılmaktadır.
Değerli Konuklar,
Kayıt esnasında sizlere takdim edilen çantalarda “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektör Raporu” kitapçığımızı bulacaksınız. Bu rapor Merkez Birliğimizin amaç ve görevleri çerçevesinde sektörün tüm paydaşlarının yararlanması amacı ile hazırlanmıştır. Böyle toplu halde bilgi, istatistik ve görüş içeren bir doküman, hem aynı dili konuşmamız, hem de yanlış bilgilendirmelerin önlenmesi açısından faydalı olacaktır.
Konuşmamın sonunda destekleri ile çalıştayın gerçekleşmesini sağlayan sponsor kuruluşlara, fikri katkıda bulunanlara, emeği geçen herkese ve katılımınızla bizleri onurlandırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Çalıştayın sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı ve yararlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
SUNUŞLAR
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve
Politiklar
Genel Müdür Yardımcısı Dr.Necati TULGAR’ın Açılış Sunumu
*    Tematik Ar-Ge Konuları
*    Bitki Islahı ve Yetiştirme Teknikleri
*    Bitki Sağlığı
*    Hayvan Islahı ve Yetiştirme Teknikleri
*    Hayvan Sağlığı
*    Su Ürünleri
*    Gıda ve Yem
*    Doğal ve Genetik Kaynaklar
*    Toprak ve Su Kaynakları
*    Tarımsal Ekonomi
2.Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı
• Su Ürünleri Araştırma Enstitü ve İstasyonları
Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (TSÜMAE) Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (AKSAM)
-Kepez Birimi -Eğirdir Birimi -Beymelek Birimi
Elazığ Su Ürünleri İstasyon Müdürlüğü (ESÜA)
Koyunculuk Araştırma İstasyon Müdürlüğü (KAİ) –Su Ürünleri Bölüm Başkanlığı
• Su Ürünleri Araştırmacı Personel Durumu
TSÜMAE
AKSAM
ESÜA
KAİ
Toplam
Doçent
1
1
Doktor
12
7
1
20
Yüksek
Lisans
25
43
4
1
65
Lisans
16
23
25
4
76
Toplam
53
74
30
5
162
• Su Ürünleri Yayınlar (2005 – 2011)
TSÜMAE
AKSAM
ESÜA
Toplam
Ulusal
96
31
6
133
Uluslararası (SCI indeks)
81
28
1
110
Toplam
177
59
7
243
• Araştırma Sonuçlarının Uygulamaya Aktarılması Su Ürünleri Islah ve Yetiştiricilik
-Karadeniz’de Kalkan Balığı ve Deniz Alası ülkemizde ilk kez kültüre alınarak yetiştiriciliğine başlanmıştır.
– Yetiştiriciliğe kazandırılmaya çalışılan alternatif türler;
Mercan, Sivriburun Karagöz, Mersin, Pisi, Mavruşkil, Kötek balıkları, Mırmır, Minekop, Sarıkuyruk, Lahos, Şabut ve Turna balığı
-Türkiye’ de iç sularda ilk kez 1994 yılında kafeslerde balık yetiştiriciliği başlatılmış ve ülke sathına yayılmıştır. (Eğirdir SÜAE)
-Karadeniz’de ilk kez ağ kafeslerde 1989 yılında alabalık yetiştiriciliği, ilerleyen yıllarda da çipura ve levrek yetiştiriciliği çalışmaları başlatılmıştır.
-Karadeniz Bölgesinde Kapalı devre sistemlerle alabalık yetiştiriciliği çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Doğal Kaynaklar
-Ülkemizdeki kahverengi ve dağ alabalıklarının;
Genetik yapıları ve akarsulardaki dağılımları belirlenmiştir.
Genetik olarak soyağacı çalışmaları yapılmıştır.
-İç sularda balık faunası tespit çalışmaları kapsamlı olarak başlatılmış, birçok yeni ve nesli azalmış türler tespit/tescil edilmiştir.
Genetik Korunması ve Tescili
-Türkiye su ürünleri genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacı ile, Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik
Türkiye içsu ve denizlerinde yaşayan su ürünlerinin tesciline ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı ile, Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tescili Hakkında Yönetmelik taslağı hazırlanmıştır.
Balıklandırma
-İç sularda balıklandırma çalışmaları kapsamında 2009 – 2011 yıllarında toplam 10.000 adet yavru Mersin Balığı Yeşilırmak, Kızılırmak ve Sakarya nehirlerine bırakılmıştır.
-Denizlerimizde ise doğal stoklarının zenginleştirilmesi amacıyla ilk kez yavru Kalkan Balığı ve Deniz Alası Karadeniz’e bırakılmıştır.
Sonuç
•    Yapılan faaliyetlerin bilimsel olarak yürütülmesi
•    Araştırma konularının belirlenmesi (ihtiyaç)
•    Özel sektörün Araştırmanın içinde yer alması
•    Özel sektörün Araştırma için yeterli kaynak ayırması
•    Kamu – Özel – Üniversite işbirliğinin sağlanması gerekmektedir.
Çalıştayın Hayırlı Olmasını Dilerim.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Dairesi Başkanı Bayram SERTKAYA’nın Sunumu
BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ VE CANLI ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALARIN İHRACAT PROSEDÜRLERİ
İÇERİK
1-    FVO Misyon Raporunda Yer Alan Eksiklikler
2-    Eksikliklere Yönelik Yürütülen Çalışmalar
3-    Yürürlükteki Mevzuat
1- FVO MİSYON RAPORUNDA YER ALAN EKSİKLİKLER
ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇA
■    854/2004/EC sayılı Yönetmeliği’nin;
■    12.3 üncü maddesi gereğince üretim alanlarının güncel tutulması,
■    Ek-2 sine göre üretim alanlarının sınıflandırılması ve izlenmesi,
21
■    853/2004/EC sayılı Yönetmeliği gereğince aşağıda belirtilen işlemlerden geçirilmesi sağlanmalıdır.
■    B ve C sınıf üretim alanlarından gelen canlı çift kabuklu yumuşakçalar, arındırma veya yatırmadan sonra sağlık standartlarını karşılamak zorundadır.
■    Bu alanlardan gelip arındırma ve yatırmaya gönderilmeyen canlı çift kabuklu yumuşakçalar, uygun durumlarda kum, çamur ve balçığın aynı veya başka bir tesiste uzaklaştırılmasından sonra patojen mikroorganizmaları yok etmek için işleme tabi tutulmaları gereken işletmeye gönderilir.
■    AB’ne ihraç edilecek canlı çift kabuklu yumuşakçaların sağlık standartlarına uygun olması sağlanmalıdır
BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ
AB’ne ihraç edilecek Poliklorlu bifeniller ve Polisiklik aromatik
hidrokarbonlar olmak üzere kontaminantlara ilişkin AB gerekliliklerine denk
standartların uygulanmasının sağlanmalıdır.
LABORATUVAR
Resmi kontrollerde görevli laboratuvarların,
■    Uluslar arası düzeyde tanınmış kalite güvencesi tekniklerini kullanması,
■    ISO/IEC 17025 gibi uluslar arası standartlara eşdeğer programlar çerçevesinde değerlendirilip akredite edilmesi,
2- EKSİKLİKLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇA
■    5996 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan ve AB’nin ilgili Yönetmeliklerine uyumlu olarak hazırlanan Yönetmelikler çerçevesinde çift kabuklu yumuşakça üretim alanlarının sınıflandırılması ve güncellenmesi ile sağlık standartlarının iyileştirilmesi çalışmalarına başlanılması kararı alınmıştır.
■    Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Doğrultusunda Canlı Çift Kabuklu Yumuşakçalara ait kayıt belgesi düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur.
■    FVO Misyon Raporunda canlı çift kabuklu yumuşakça üretim alanlarına yönelik yer alan eksikliklere ilişkin TAIEX bürosundan uzman talebinde bulunulmuş olup, Haziran ayı içerisinde ülkemizde bir eğitim düzenlenecektir.
BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ
■    AB’ne ihraç edilecek Poliklorlu bifeniller ve Polisiklik aromatik hidrokarbonlar olmak üzere kontaminantlara ilişkin AB gerekliliklerine denk standartların sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
LABORATUVAR
■    Laboratuvarlarımız ISO/IEC EN 17025 standartlarına göre akredite edilmekte olup akreditasyon kapsamları genişletilmektedir.
3-YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT
■    AB’nin 854/2004 EC direktife uyumlu “Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik”,
■    852/2004 EC direktifine uyumlu “Gıda Hijyeni Yönetmeliği ”
■    882/2004(EC) direktifine uyumlu “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik”
■    17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir,
■    853/2004 EC direktife uyumlu “Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” 27 Aralık 2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
■    Ayrıca AB’nin 2073/2005 sayılı EC direktifine uyumlu hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği” ve kontaminantlara ilişkin 1881/2006 EC direktifine uyumlu hazırlan “Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği” ise 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
■    Bakanlığımızca Su Ürünleri Yönetmeliğini dayanak alarak çıkarılan mevzuat, 5996 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikleri kapsamında revize edilerek güncel halleri İl Müdürlüklerine gönderilmektedir.
ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇA
Avcılık Yolu İle Üretim Yapılacak Yeni Alanların Belirlenmesi
o Yeni Açılmak istenen alanı belirten harita ve koordinatlarla İl Müdürlüğüne müracaat, o Bakanlık onayı ve gerekli ön risk değerlendirilmesine esas çalışmaların başlatılması,
■    İlgili kurumlardan gerekli görüşlerin alınması,
■    Numune alma noktalarının belirlenmesi
■    Ön risk değerlendirilmesi yapılması
■    Sonuç olumlu ise izleme programının başlatılması
■    1 yıllık izleme çalışmalarının yapılması,
■    Belirlenen üretim alan kod numarasının WEB sitesinde yayımlaması,
2.Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı Üretim Alanlarının Sınıflandırılması
A Sınıfı Üretim Alanları :Doğrudan insan tüketimine yönelik canlı çift kabuklu yumuşakçaların toplanabileceği,Canlı olarak hiçbir işleme tabi tutulmaksızın ihraç edilebilecek ürünlerin istihsal edildiği alanlardır.
Bu alanlardan toplanan canlı çift kabuklu yumuşakçalar; 100 gr. Et ve kabuklararası sıvıda E. coli 230 EMS’yi aşamaz.
B Sınıfı Üretim Alanları : Bir arındırma merkezinde işleme tabi tutulacak veya yatırma alanında yatırılacak canlı çift kabuklu yumuşakçaların toplandığı üretim alanlarıdır. Bu alanlardan toplanan canlı çift kabuklu yumuşakça örneklerinin; % 90’ında, 100 gr. et ve kabuklar arası sıvıda 4600 E.coli limitleri aşılamaz.
C Sınıfı Üretim Alanları : Uzun bir dönem yatırma alanında yatırıldıktan sonra piyasaya sunulabilecek çift kabuklu yumuşakçaların toplandığı alanlardır. Bu alanlardan toplanan canlı çift kabuklu yumuşakçalar; 100 gr. et ve kabuklar arası sıvıda 46 000 E.coli limitlerini aşamaz.
GIDA İŞLETMELERİNİN ONAY PROSEDÜRÜ
Ülkemizde hayvansal ürün üretimi ve ihracatı yapmak isteyen tesislerin Bakanlığımızdan onay numarası alması gerekmektedir. Onay numarası almak isteyen tesisler «GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK» hükümlerine tabidir.
Gıda işletmeleri için onay başvurusunda istenilen bilgi ve belgeler;
1-    Başvuru dilekçesi ve beyanname,
2-    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.
3-    Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.
4-    Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç)
5-    Suda yaptırılan başlangıç analizlerine ait raporlar.
6-    Meslek odası belgesi ya da gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme.
7-    İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren A3 boyutunda yerleşim krokisi.
8-    İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge.
■ Bilgi ve belgelerin tamamlanması ve doğru olması durumunda yirmi iş günü içerisinde kontrol görevlileri tarafından Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan bina, alt yapı ve ekipman gerekliliklerine ilişkin hükümlere uygunluğu açısından işletme yerinde resmi kontrole tabi tutulur.
■    Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunun uygun olması halinde gıda işletmesine şartlı onay belgesi ve işletme onay numarası verilir.
■    Gıda işletmesinin, Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile birlikte alt yapı ve hijyen gerekliliklerinin belirlenmesi durumunda, işletme şartlı onay belgesi, işletme onay belgesine çevrilir.
BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ İHRACATI
■    Ülkemizden AB ve AB dışı ülkelere balıkçılık ürünleri ihracatı yapmak isteyen tesislerin Bakanlığımızdan ihracat izni alması gerekmektedir.
■    Bakanlığımızca ihracat izni verilen tesislerin güncel listesi AB resmi web sitesinde yer alan üçüncü ülkeler listesinde yer almaktadır. Bu web adresinde yer almayan tesisler Bakanlığımızca ihracat izni verilmiş olsa bile AB’ne ürün gönderemezler. Bu yayın sürece ortalama 3 ay sürmektedir.
Dinlediğiniz için teşekkür eder, çalıştayın başarılı geçmesini dilerim.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Ahmet UYAR’ın sunuşu
MÜCADELEDEKİ TEŞKİLAT YAPISI
•    Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
•    İl/İlçe Müdürlükleri
•    8 Veteriner Kontrol ve Araştırma Enst.
•    43 Gıda Kontrol Laboratuvarları (41 Gıda Kontrol Laboratuvarı, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü , Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı)
•    1 Şap Enstitüsü
•    5 Veteriner Sınır Kontrol Noktası
2.Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı BALIKLARDA VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER
•    Veteriner tıbbi ürünlerle ilgili hususlar 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu kanuna bağlı yayınlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte yer almaktadır.
•    Tıbbi ürünler tanımı, ilaç, aşı vb. ürünleri içerir.
•    5996 Sayılı Kanun gereği, hayvanlarda kullanılan tüm ürünler Bakanlıktan ruhsatlı olmalıdır.
•    Ürünlerin ruhsatlandırılması için firmaların iştigal izin belgesi alması gereklidir. Firmalar ancak bir veteriner hekim, eczacı, kimyager veya kimya mühendisini sorumlu olarak göstermek kaydıyla iştigal izni alabilir.
•    İştigal izin belgesine sahip firmalar, ürünlerinin etkin ve güvenilir olduğunu ispatlayan bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurur.
•    Bakanlık, uzmanlardan oluşan komisyon ile başvuruyu değerlendirir.
•    Başvurunun uygun görülmesi halinde ürün analiz edilir.
•    Analiz sonucunun da uygun çıkması halinde ürüne «pazarlama izni» düzenlenir.
•    İzin sahiplerinin, ürünlerini piyasaya verebilmesi için bir «farmakovijilans sorumlusu» ataması gerekir.
•    Farmakovijilans sorumlusu, ürünlerle ilgili hekimlerden ve kullanıcılardan gelen yan etkileri, etkisizlikleri izlemek, değerlendirmek ve Bakanlığa bilgi vermek zorundadır.
•    Ruhsatsız ürün üretmenin veya ithal etmenin cezası 30 bin TL, satmak veya bulundurmanın cezası 20 bin TL’dir. (Kaçakçılıkla ilgili kanun hükümleri ayrıca uygulanır)
•    Ayrıca Bakanlığımızca yasaklanmış maddeleri uygulayanlara 5 bin TL idari para cezası uygulanır. Ayrıca yasaklı maddenin uygulandığı hayvanlardan elde edilen ürünlere el konulur.
•    Bu sebeplerle balıklarda kullanılan ürünlerin ruhsatlı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
•    Ruhsatlı ürünlerin listesi Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmaktadır. (http://www.gkgm .gov.tr/vtu/)
•    Ayrıca Genel Müdürlüğümüzden bilgi alınabilir.
•    İlaçları uygularken mutlaka etiket bilgilerine göre uygulamak gerekir.
•    Prospektüste belirtilenden farklı şekilde kullanımda sorumluluk uygulayana ve uygulatana aittir. Örneğin;
–    başka bir hayvan türü için ruhsatlandırılmış bir ürünü balıklar için kullanmak
–    kalıntı ile ilgili uyarılara uymamak
–    çipura için ruhsatlandırılmış bir ürünü levreklere kullanmak gibi
•    Kaçak yollarla getirilen ve yemlere karıştırılarak hayvanlara verilen hammaddeleri satmak isteyen kişiler bulunmaktadır.
•    Bu maddelerin ne olduğu, saflığı, etki derecesi vb. özellikleri belirli değildir.
•    Bu maddeleri pazarlayan kişiler «saf hammadde» sattıkları bahanesiyle yetiştiricileri kandırmaya çalışmaktadır.
•    Bu kişiler kaçakçılık, vergi kaçakçılığı gibi suçlar bir kenarda olmak üzere, halk sağlığını doğrudan tehlikeye atmaktadır.
•    Yetiştiricilerimizin bu kişilere itibar etmemesi önem arz etmektedir.
•    Bu kişiler hakkındaki ihbarlar kesinlikle gizli tutulur ve mutlaka değerlendirilir.
•    Bakanlığımızca 2012 de yapılan denetimlerde piyasada yoğun şekilde otojen adı altında kaçak balık aşıları üretimi, satışı ve uygulaması yapıldığı tespit edilmiştir.
•    Yetiştiricilerin ruhsatlı ürünleri tercih etmeleri, otojen ihtiyaçlarını da yine Bakanlığımızdan ruhsatlı üretim yerlerinden gidermeleri tavsiye edilir.
BALIK UNU
24 Aralık 2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren «İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ» kapsamına giren işletmelerin yaptığı iş/faaliyet konusuna göre kayıt veya onay alma zorunluluğu vardır.
Balıkçılık sektöründe; Yem Hijyeni Yönetmeliğine göre Kayıt/Onay almamış hayvancılık yan ürünü işleyen (yem maddesi, organik gübre, türev ürünler, gıda amacıyla üretilmiş ancak işletmeci tarafından insan tüketilmesi amacıyla kullanılmamasına karar verilen ürünler, kompost veya biyogaz tesislerinde kullanım,… vb.) işletmelere Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre kayıt veya 19 uncu maddesine göre onay alma zorunluluğu getirilmiştir. Kayıt ve onay işletmelerin de Yönetmeliğin 22.nci madde gereği gerekli koşulları yerine getirip getirmemesi ve 39 uncu maddeye göre yapılacak denetimlere göre işlem yapılacaktır.
Çalıştayın başarılı geçmesini diler, saygılar sunarım.
ÇALIŞMA GRUPLARININ SONUÇ SUNULARI
Başkan: İhsan BOZAN
Başkan Yardımcısı : Kamuran PATRONA
1.GRUP “ÜRETİM VE ÇEVRESEL ETKİLEŞİM”
 
Raportörler: Funda ERCAN
Cenk Ö.ARZUMAN
1.GRUP SONUÇ SUNUSU
ÜRETİM ALANLARI
–    Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alanların belirlenerek, 1/100000’lik çevre düzeni planlarına işlenmesi ve bu alanların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilan edilmesi,
–    Mevzi imar planı ve yapı ruhsatı ile ilgili konulardaki sorunu çözmek üzere, madencilik sektöründeki mevzuatın uygulanmasına benzer bir yasal düzenlemenin 1380 sayılı su ürünleri kanununa özel bir madde konularak ve imar kanununda değişikliğe gidilerek, Özel İdare veya Belediyeler nezdinde çözülmesi,
–    Yeni üretim alanlarının açılması, mevcut üretim alanlarındaki kapasitenin arttırılması, özellikle Aydın ve Mersin İllerinde belirlenen yetiştiricilik alanlarında balık çiftliklerinin kurulmasına izin verilmesi, Antalya ili için yeni üretim alanlarının planlanması,
–    Baraj göllerinin su tutmasını müteakip, limnolojik etüdlerin kısa zamanda tamamlanarak balık yetiştiriciliğine açılması,
–    Mümkün olduğu takdirde barajlarda uygulanan emniyet şeridi mesafe kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi,
–    İl Özel İdarelerine ödenen kira bedellerinin bir kısmının, su ürünleri yetiştiriciliği yapılan alanlarda yol, elektrik, iskele veya diğer alt yapılar gibi hizmetlerle sektöre geri dönüşünün sağlanması,
–    Bakanlık tarafından ön izin verilen ve yasal süreleri dolduğu halde hiçbir işlem yapmayan, proje onaylatmayan, hala faal olmayan işletmelerin yasal süreler dikkate alınarak iptal edilmesi ve bu alanların üretim yapmak isteyen başka yatırımcılara tahsis edilmesi,
–    Kiralama yapıldıktan sonra vasfı değiştirilerek içme suyu rezervuarı haline getirilen baraj göllerinde kurulu balık çiftliklerinin kazanılmış haklarının korunması, kira sözleşmelerinin uzatılması ve söz konusu mağduriyetlerinin giderilmesi,
– Muğla İli Milas İlçesinde toprak havuz yetiştiriciliği konusunun DSİ tarafından hazırlanan raporlar dikkate alınarak Bakanlıkça değerlendirilmesi,
İŞLETMELERİN KURULMASI ve KİRALAMALAR
-Yetiştiricilik için başvuru yapan firmaların bu işi yapıp yapamayacağına dair gerekli etütlerin ve araştırmaların yapılarak, Bakanlık izin ve kapasitelerinin buna uygun olarak verilmesi,
-Alabalık üretiminde yavru balık üretimindeki sıkıntıyı gidermek maksadıyla mevcut su kaynaklarının kullanımında kuluçkahane projelerine öncelik verilmesi, -İç sularda taşıma kapasitelerinin ve su kriterlerinin belirlenerek buna göre kurulacak balık üretim tesislerinin tekrar planlanması,
-6111 sayılı kanununun geçici maddesiyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilen geçici su kiralama yetkisinin kalıcı hale getirilmesi,
-İl Özel İdareleri tarafından gerçekleştirilen farklı uygulamaların standart hale getirilmesi,
-Tüm su kaynaklarında 3-5 yıl gibi kısa olan kiralama sürelerinin asgari 15 yıl olarak uygulanmasının sağlanması,
-İmar planı ve yapı izinleri hususunda sektörü ve yatırımları koruyucu yasal veya idari düzenlemeler için çalışma yapılması,
-Orman alanlarındaki yer ve su kiralama yetkisinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilmesi, buna uygun yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması, -Orman alanlarındaki kira bedellerinin yasalarla makul düzeylere çekilmesi, -Orman alanlarında kurulan işletmeler için yapılan yapıların da teminat olarak kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapılması,
-Eski kiralamalar kapsamında İl Özel İdarelerine verilen teminat mektuplarının geri iadesini için Bakanlıkça girişimde bulunulması,
-Yetiştiricilik belgelerinin düzenlenmesinde proje ve üretim kapasitelerinin ayrı ayrı belirtilmesinden kaynaklanan sorunun giderilmesi,
-Projelerin bölünebilerek paylaşılması ve devir edilmesi hususunun Bakanlıkça değerlendirilmesi,
ÇEVRESEL ETKİLEŞİM
-30 tona kadar kapasitesi olan işletmelerde çevre görevlisi bulundurma veya çevre danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğunun kaldırılması, yönetmeliklerde bu yönde bir değişiklik yapılması,
-Üreticilere hizmet vermek üzere Merkez Birliği ve Birliklerde yetkili çevre görevlisi istihdam edilerek, bu görevlilerin bir çok işletmeden sorumlu olmasının sağlanması,
-Bazı illerde bin tonun altında da “ÇED gereklidir” uygulamasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzeltilmesi,
-Denizlerde ön besi, adaptasyon, aşı ,boylama ve hasat amaçlı yer tahsisi için gerekli teknik ve yasal çalışmaların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ortaklaşa yapılması, bu çalışma sonuçlanıncaya kadar üreticilerin mağdur edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması, belirtilen faaliyetleri düzenleyen ve izin veren bir Genelgenin acilen yayınlanması,
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “Hassas Alan Tebliği” nin hassas alan dışında kalan yerlerde uygulanmaması, tebliğ ile getirilen açık deniz alanlarında faaliyet gösteren balık çiftliklerinde aranan parametre ve kriterlerin yetiştiricilik yapılan bölgeler ve ülkemiz şartları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi, Avrupa Birliği, özellikle Yunanistan seviyelerine çekilmesi, -Su kirliliği kontrol yönetmeliğinde deşarj kriterleri ile ilgili değişikliklerin yapılması,
-Su kirliliği denetim çalışmasında alınan numunelerde ve analizlerde yaşanan sıkıntıların giderilmesi,
-Üretim alanları yakınlarında diğer kirletici unsurlardan kaynaklanan balık çiftlikleri ve sucul ortamı olumsuz etkileyen kirliliğin önlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli denetimlerin etkin bir şekilde yapılması, -Çevre dostu üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, üreticilerin gerekli duyarlılığı göstermesinin sağlanması, çevre ve kalite yöntemlerinin uygulanması konusunda sorumluluk bilincinin geliştirilmesi,
-TÜBİTAK tarafından yapılan, özellikle balık çiftliklerinin deniz ortamına etkilerinin araştırılması konusundaki çalışmaların, pozitif kamuoyu oluşturmak anlamında sektörce kullanması, bu çalışmaların devamının sağlanması,
-Balık çiftliklerinin çevreyi kirletmediği konusunda özellikle kullanılan teknolojiler ve uygulamalar konusunda kamuoyu ve medya bilgilendirme çalışmalarının yapılması,
-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Muğla bölgesinde denizde yaptığı ışıklandırma ve sinyalizasyon çalışmasının diğer illerde de yapılması, finansmanını da adı geçen Genel Müdürlüğün üstlenmesi,
-İç sularda uygulanacak balık çiftlikleri kirlilik izleme tebliğinin de biran önce çıkarılması,
-Yeni türlerin üretilmesinin arttırılması, genetik seleksiyon ve ıslah çalışmalarının hızlandırılması, alternatif yem hammaddelerinin yaratılması hususlarında Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi, bu anlamda kamu desteğinin sağlanması, organik su ürünleri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması,
-1 Temmuz 2012 itibarı ile yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu ile şirketlerin yapı değişikliği ve bölünme uygulamalarının Bakanlıkça dikkate alınarak yetiştiricilik belgesi düzenlenmesi ve uygulamalar için ve şimdiden bir takım önlemler geliştirmesi,
-“Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgeleri” kurulabilmesi için “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği” ne su ürünleri sektörünün eklenmesi.
Başkan: Levent KAYI
II.GRUP “GİRDİLER ve ALT YAPILAR”
 
Başkan Yardımcısı : Tufan EROLDOĞAN
Raportör: Cafer GÜNDÜZ
2.GRUP SONUÇ SUNUSU
LOJİSTİK
-Deniz yetiştiriciliğinde işletmelerin açığa alınmasından doğan fiziki şartlar gereği en önemli konu haline gelen iskele sorununun çözümü için, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde ilgili bakanlıkların katılımı ile acilen bir çalışma yapılması ve bunun bir protokole bağlanması, bu konuda Sivil Toplum Kuruluşları aracılığı ile de lobi faaliyetlerinin yürütülmesi,
-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın mevcut potansiyel alanlar ile yeni açılacak üretim alanlarının, deniz yüzeyleri ile beraber, karadaki lojistik merkez, iskele, yol ve elektrik ihtiyacının da çözülmüş şekli ile ilan etmesi ve bu noktada üreticilerin tek muhatabı olması,
-Sorunun radikal çözümü için, lojistik tesislerinin, iskelelerin ve su ürünleri organize lojistik bölgelerinin oluşturulmasına imkan veren yasal düzenlemenin biran önce yapılması,
-HES’lerin su ürünleri yetiştiriciliğine olumsuz etkilerinin giderilmesi için HES izini verilirken Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimlerinin de mutlaka görüşlerinin alınması, HES işletmesi ile DSİ arasında yapılan sözleşme hükümlerine su kullanım hakkı çerçevesinde uyulması, denetimlerin mümkünse Bakanlık tarafından yapılması,
YEM
– Bakanlık yapılanması içerisinde yem ve yem ham maddeleri ile ilgili işlemlerin tek bir birim tarafından yürütülmesi,
-Yeni çıkartılan Yönetmelik ile balık unu ithalatında konteyner başına alınan 135 TL tutarındaki veterinerlik hizmetleri bedelinin gözden geçirilmesi ve düşürülmesi,
-Balık unu ve yağı ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve fonların düşürülmesi,
-Yem hammaddesi olarak kullanılan balık yağında uygulanan % 18’lik KDV oranının % 8’e indirilmesi,
-Artan analiz ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, mevcut akredite analiz laboratuvarlarının nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi.
Bakanlıkça yapılan yem kontrol ve analizlerinde uygunsuzluk olması halinde şahit numunelerin ikinci analiz için gönderileceği laboratuvarın seçimi konusunda üreticinin tercih hakkı olması,
PERSONEL
-Üniversite ve sektör arasında stajyer öğrenci alımı ve eğitimi konusunda iş birliğinin yapılması,
-Sektörün stajyerlerin barınması ve eğitimi gibi konularda destek sağlaması, -Sivil Toplum Örgütlerinin işbaşı eğitimi konusunda eğitim seminerleri düzenlemesi,
-Sektörün gerek sayı gerekse kalite olarak, artan personel ihtiyacına karşılık üniversitelerden mezun olanların mesleğe duydukları ilgisizlik göz önünde bulundurularak çalışanların ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi,
TARIM SİGORTASI
-Ödenen sigorta primi ile sağlanacak koruyucu faydanın uyumlu hale getirilmesi,
-Risk kriterlerinin gözden geçirilerek esneklik sağlanması,
-Muafiyet oranlarının düşürülmesi,
-Rizikonun gerçekleşmesi durumunda gerçek hasarın ödenmesi için mevzuatda gerekli düzenlemenin yapılması,
-Sigortalı tesis oranını arttırmak için, verilen ürün desteğinin sigorta yaptıran firmalara daha fazla ödenmesi,
-TARSİM bünyesinde çalıştırılan su ürünleri mühendisi miktarını arttırıcı önlemler alınması,
-İhbarı zorunlu hastalıklarda hasarın tümünün TARSİM tarafından karşılanması,
–    Toprak havuzlarda yapılan yetiştiricilik ile küçük ölçekli alabalık işletmelerinin de TARSİM kapsamına alınması ve bu anlamda TARSİM nezdinde girişimde bulunulması,
–    T.C. Ziraat Bankası tarafından verilen su ürünleri kredilerinde aranılan sigorta şartı sorununun çözümlenmesi,
GENEL
-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın çeşitli birimlerine dağıtılmış olan su ürünleri hizmetlerinin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nde toplanması, Genel Müdürlüğün görev ve yetki kapsamının genişletilmesi,
-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra yapılanmasının yeniden düzenlenmesi, sektörün yoğun faaliyet gösterdiği illerde Su Ürünleri Şube Müdürlüklerini kurulması,
-Potansiyel olan büyük ilçelerde ilçe müdürlüklerinde ilçe müdür yardımcısı veya şube müdürlükleri kadroları ihdas edilmesi,
-1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda özellikle su ürünleri yetiştiricilik sektörünün gelişmesine yönelik madde hükümlerinin konulması ve bu anlamda sektör tarafından gerekli girişimlerin yapılması, lobi faaliyetlerinin yürütülmesi,
Grup Başkanı: Öznur DİLER Başkan Yardımcısı: Jale KORUN Raportör: Sibel ÖZESEN ÇOLAK
3. GRUP “SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI”
 
3.GRUP SONUÇ SUNUSU
-5996 sayılı kanunu dayanılarak çıkarılan sağlıkla ilgili yönetmeliklerde yapılan eleştirilerin dikkate alınması,
-Mevzuat çıkartılırken, üretici ve üniversiteleri mevzuattan uzak bir yere konmaması, mevzuat hazırlanma aşamasında şeffaflık ve katılımcılığa dikkat edilmesi, mevzuat hazırlanmasında özellikle Merkez Birliği’nin görüşlerinin alınması,
-Söz konusu yönetmeliklerde yer alan “su hayvanı” teriminin su ürünleri dışında suda yaşayan diğer canlıları çağrıştırması, ayrıca, geleneksel anlamda
38
dilimize ve kültürümüze yerleşmiş bulunan “su ürünleri” terimi bulunması nedenleri ile su hayvanı yerine su ürünleri ifadesinin kullanılması,
-Yetiştiricilik ve işleme proseslerinin aynı yönetmelikte bulunmasının yol açtığı karışıklığın giderilmesi için gerekli düzeltmelerin yapılması,
-Yönetmeliklerde su ürünleri mühendislerinin görev, yetki ve sorumluluklarına yeterince atıfta bulunulması,
-Yönetmeliğe, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünce (OIE) listelenen ihbarı mecburi hastalıklar başta olmak üzere, bizim ülkemizde önemli kayıplara neden olan enfeksiyöz ve bulaşıcı balık hastalıklarına ait bilgilerin eklenmesi , Liste 1 ve Liste 2 ‘deki hastalıkların yerlerinin tekrar gözden geçirilmesi,
-Balık hastalıkları konusunda kuluçkahanelerin önemi nedeniyle, hijyeni anlamında genel düzenlemenin ötesinde bir kuluçkahane talimatının hazırlanması, -Menşei belgesi olmayan yumurta girişi ve yoğun canlı hayvan nakli sıkı kontrol altına alınmadan ari zondan bahsedilmemesi,
-Sağlık konusunda meslek içi eğitimlerinin her kademede güncellenmesi ve özellikle aşı uygulamalarında eğitimlerin sertifikalandırılması,
-Sadece su ürünleri sağlığı ile ilgili referans laboratuarların kurularak balık hastalıklarının hızlı şekilde teşhislerinin yapılması ve yetiştiriciliğin yoğun olduğu bölgelerde sayıca yaygınlaştırılması,
-Su ürünleri üretiminde hastalıklara karşı korunmada yetiştiricilik uygulamalarının iyi yönetilmesi yanında, hastalık çıkmadan koruyucu hekimliğin uygulanması,
-Aşı ihtiyacının karşılanması için önlemler alınması, aşı lisans başvurularının daha hızlı sonuçlandırılarak sektöre sunulması ve aşı ithali ile ilgili mevzuatın yeniden düzenlenmesi,
-Ülkemizde balık aşılarının bağışıklık seviyesini ölçen bir kurum ihdas edilmesi,
-Aşı üretiminde otovaksinasyon uygulamasının sıkı kontrol edilmesi,
-Aşı üretiminde otovaksinasyonun desteklenmesi, teşvik edilmesi,
-Balık hastalıklarında saf kemoterapotik kullanılmaması,
-Dezenfektanlardan geniş etkili olanların kullanılması,
-Akvaryum balıkçılığında sertifika ihtiyaçlarının belirlenmesi ve menşei belgelerinin kontrollü takibinin yapılması , sınırlarda bavul ticaretinin önlenmesi, -Yurt içi nakillerde ilçeler arası nakilde veteriner sağlık raporu aranmaması, iller arası nakillerde ise mesai dışında da üreticiyi mağdur etmeyecek bir çözüm geliştirilmesi,
-Hazırlanan ve hazırlanacak su ürünleri ile ilgili bütün yönetmeliklerin AB direktiflerine uyarlanmasının yanında, ülkemiz gerçekleri dikkate alınarak sahada uygulanabilirliğinin de gözden geçirilmesi,
4. GRUP “DESTEKLEME POLİTİKALARI ve TEŞVİKLER”
Grup Başkanı: Osman PARLAK Başkan Yardımcısı: Atilla ERTÜRK Raportör: Damla YETEN
4.GRUP SONUÇ SUNUSU
DESTEKLEMELER:
– Desteklemelerin devam etmesi, teşvik sisteminin daha çok yönlendirici olması, ürün çeşitliliğini arttırıcı, pazarlama yöntemlerini çeşitlendirici, verimliliği ve rekabet gücünü artıcı, teknoloji ve mekanizasyon kullanımını geliştirici, üretimi olduğu kadar ihracatı ve iyi tarım uygulamalarını teşvik edici, haksız rekabeti önleyici ve sebepsiz zenginleşmeye yol açmayan, AR-GE yi destekleyici bir sistemin geliştirilmesi,
-İbraz edilen yem faturalarının yem fabrikalarından alınan üretim ve sevkiyat bilgileri ile teyit edilmesi,
-Desteklerin dağıtılması ve kontrolünün, yukarıda belirtilen çerçevede birlikler aracılığı ile yapılması, birlik kurulamayan illerde komşu illerle üye sayısının tamamlanması yoluna gidilmesi,
-Küçük üreticiye rekabet imkânı tanımak amacıyla belirli bir kapasiteye kadar yapılan desteklerin arttırılması,
-Yetiştiricilik projeleri hazırlanırken ve onaylanırken,1 metre küpte stoklanacak balık miktarı dikkate alınarak ve bir sınıflamaya gidilerek belirli boyut üzerindekiler için özel muafiyetler getirilmesi ve desteklemelerin buna göre düzenlenmesi,
-Kendi yemini üreten firmaların ve bayilerin yasal prosedür gereği ruhsatlandırılması ve bu konuda iller arasında yapılan farklı uygulamaların giderilmesi,
-Sağlık sertifikasyonu teşvik edici önlemler alınarak, sağlıklı ve nitelikli yumurta ve yavru üreten, damızlık ıslahı projelerine kaynak aktaran firmaların bu konuda yapacakları yatırım ve harcamaların bir kısmının desteklerden karşılanması,
-Ürünün sağlıklı şartlarda, soğuk zincir oluşturacak şekilde memleketin en ücra noktalarına kadar ulaştırılmasını sağlayıcı buz makinesi, izolasyonlu tank, soğuk taşımalı araç, vb. harcamaların desteklenmesi,
-Çevre duyarlılığın arttığı ve çevre mevzuatının üreticiyi yeni önlemler almaya zorladığı şu günlerde atık suyun filtrasyonunda ve arıtımında kullanılan makine ve teçhizatın destekleme kapsamına alınması, bu makinelerin tüketeceği enerji giderlerinin bir kısmının desteklemelerle karşılanması ya da tesisin kendi enerji ihtiyacını karşılaması imkan dâhilinde ise enerji üretim yatırımının desteklenmesi,
-Yavru desteklemelerinin yavruyu üreten işletmelere, üreticinin ve alıcının proje kapasiteleri dikkate alınarak verilmesi,
-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının (IPARD) desteklemelerinde kapasitelerin ve harcama limitlerinin yükseltilmesi, kuluçkahane ve yavru üretim tesislerinin de kapsam içine alınması, işleme tesisleri için belirlenen kapasitenin de arttırılması, başvuru prosedürünün basitleştirilmesi, hakediş ödemelerinin tesis tamamlandığında tek seferde değil de ara dönemlerle de yapılabilmesi,
-AR-GE desteklerinde proje değerlendirme ile ilgili Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nde oluşan komiteye Merkez Birliği teşkilatından da bir yetkilinin bulunması,
-İyi Tarım Uygulamalarını desteklemek üzere, verilen doğrudan ürün desteğinin bu uygulamaya yapanlara % 25 i oranında arttırılması,
KREDİ ve TEŞVİKLER
-Yatırım, modernizasyon ve işletme kredisi plasmanlarının arttırılması için gerekli girişimde bulunulması,
-Yatırım ve işletme kredisi kullanımında uygulanan faiz oranları dikkate alındığında alınan komisyonların oldukça yüksek olduğu dikkate alınarak bu oranın azaltılması,
-Kredi teminatı olarak tesisin ve tesiste bulunan balığın teminat olarak değerlendirilebilmesi için Ziraat Bankası ve Kredi Garanti Fonu nezdinde girişimlerde bulunulması,
-Teknik eleman istihdamı için gerekli sigorta bedelleri ile ürün sigortası kapsamında ödenecek primlerin teşvik kapsamında değerlendirilmesi,
-Ürünün işlenmesi, sağlıklı şartlarda tüketiciye ulaştırılması ve ihracı konusundaki yatırımların yine teşvik kapsamında değerlendirilmesi,
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer kurumlar tarafından talep edilen inceleme ve su analiz ücretlerinin karşılanmasının teşvik kapsamında değerlendirilmesi,
ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
-Kurulan birliklerin yeterli etkinliğe sahip olmadığı göz önünde bulundurularak, Merkez Birliğinin güçlendirilmesi ve uygun destekleme, üretim, yönetim, sağlık, pazarlama, araştırma ve geliştirme politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olması, bunun için 5200 sayılı yasada gerekli değişikliklerin yapılması,
-Doğrudan su ürünleri desteklerinin Merkez Birliği ve birlikler kanalı ile verilmesi, birlik kurmayan ve Merkez Birliği’ne üye olmayan yetiştiricilerin destekleme dışı bırakılması.
Başkan: F.Kemal BABİLA
5.GRUP “DEĞERLENDİRME VE PAZARLAMA”
 
Başkan Yardımcısı: Hüseyin YILDIRIM
Raportör: Selçuk ŞAĞBAN
5.GRUP SONUÇ SUNUSU
PAZARLAMA STRATEJİLERİ
–    Markalaşma yolunda gerekli tüm adımların atılması, markalanmış ürünlere karşı artırımlı ihracat iadesi yardımın uygulanması, iç ve dış pazarlarda ülkemiz ürün imajının oluşturulması ve pazarlarda kalıcı hale gelmesinin sağlanması,
–    İşlenmiş, ambalajlanmış ve markalanmış ürünlerin yurtiçinde de tüketiminin arttırılması amacı ile firmaları bu doğrultuda teşvik edecek desteklerin verilmesi,
–    Mevcut ve yeni hedeflenen dış pazarlara ulaşmak ve özellikle taze ürünlerin bu pazarlardaki payını arttırabilmek için havayolu kargo taşımacılığı yöntemi için bölgesel hava kargo terminallerinin kurulması,
–    Hedef pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak üzere navlun bedellerinin düşürülmesi,
–    İhracata yönelik sadece konserve balığa (16.04 GTİP pozisyonu) verilen desteğin diğer su ürünlerinin ihracatında da verilmesi,
–    İhracatta gelinen mevcut durumun sürdürebilmesi ve geliştirilmesi amacı ile strateji belirlenmesi açısından, AB veya başta Yunanistan olmak üzere rakibimiz olan Avrupa ülkelerine verilen ilave sübvansiyonların ve geliştirilecek yeni politikaların ilgili Bakanlıklarımızın yurtdışı teşkilatlarınca yakından takip edilerek, sonuçları hakkında kendi kurumlarına ve Merkez Birliğimize düzenli bilgi akışının sağlanması,
–    Doğal afetler nedeni ile devletin yaptığı iç ve dış yardımlardan ayni olarak yapılacak olanların arasına su ürünlerinin de dahil edilmesi,
TÜKETİMİN ARTIRILMASI
-Balık tüketimin arttırılması, su ürünlerinin tanıtılması amacıyla ilgili kurumların medyada yayınlanan kamu spotları hakkından yararlanmak amacı ile kurumlar ile bir an önce temasa geçilmesi,
-Balık tüketiminin bölgesel olarak çok büyük farklılıklar göstermesinin nedenlerinin incelenmesi, sonuçlarına göre faaliyetler geliştirilmesi,
GIDA GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ
–    Ürünlerimizin yurtdışı pazarlarından geri dönmemesi ve geleceğimizin tehlikeye girmemesi açısından Bakanlıkça konulan kurallara uygun, sağlıklı ve hijyenik üretime özen gösterilmesi,
–    İşleme, ambalajlama, soğuk zincir ve etiketleme konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,
–    Türkiye’deki balık hallerinin etkin denetimin sağlanması, bölgesel farklılıklarının giderilmesi, tahta kasa kullanımların engellenmesi, rüsum farklılıklarının giderilmesi.
Çalıştayın Genel Değerlendirme oturumuna Merkez Birliği Başkanı Faruk Coşkun başkanlığında başlandı. Yasin Özpek Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanı Erkan Gözgözoğlu’da kürsüye davet edildi.
GENEL DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ
 
Faruk Coşkun: Bu Çalıştayda üretici örgütü olarak önemli mesajlar aldık. Ancak görev ve faaliyetlerimizi yerine getirebilmemiz için üreticiler, üye birliklerimiz ve sektörden geçimini sağlayanlara sorumluluklar düşmektedir. Çünkü bize birçok görev yüklendi ama bu görevleri nasıl yerine getireceğimiz bahsedilmedi. Komisyona sunulsun gibi söylemler çıktı. Güzel konular bunlar, arkadaşlarımızın bu şekilde ki düşüncelerine saygı duyuyorum ama gerçekleştirdiğimiz hedeflerin faaliyete geçmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Yoksa bu faaliyetlerin yürütülmesi mümkün değildir. Bu organizasyonu gerçekleştirdik. Bu organizasyonu düzenlerken ne tür sıkıntılar yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Ankara’da 2-3 kez toplantılar yaptık. Bu toplantılara bir sürü sponsor firma davet edildi ve bir çok vaatlerde bulunuldu. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Orada kaldı. Bazı sektör mensuplarımız o kadar ilgisiz davrandılar ki, isim vermek istemiyorum ama bu sektörün büyük birkaç
firması tüm mesajlarımıza, yazılarımıza rağmen geri dönüş yapmayı bırakın cevap bile vermediler. Bu sektör bize destek vermezse bizler bu çalışmaları yapamayız. Komisyonlar kuracağız, ilgili Bakanlıklara gideceğiz ama bizden desteklerinizi esirgerseniz biz böyle sponsorlardan, sağdan soldan destek almaya kalkarak bu Çalıştayları yürütmeye çalışırsak zamanla bu çalışmaları yürütemeyeceğimizi belirtmek istiyorum.
Sorusu olan veya açıklama yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa onlara söz hakkı vereceğim.
Halil Ordu (Türkiye Ziraat Odaları Birliği): Bu çalıştayda sektörümüzün sorunlarını çok güzel ifade edildi. Taleplerinizi çok güzel ve yerinde söylediniz. Tabi burada kanun ve yasa gereği sizler bizim üyemiz durumundasınız. Bunu da kabul etmek zorundayız. Bugüne kadar sizlere bir hizmet verebildik mi? Verememiş olabiliriz ama bundan sonra beraber el ele çalışacağız, birbirimizden kopmadan çalışacağız. Bu sektör ve Ziraat Odaları daha yeni yeni birbirlerine adapte oluyor. Onun için bazı kopukluklar yaşanmış olabilir. Ben aidat konusuna geleceğim. Ağustos 2011’de yeni bir yönetmelikle aidatlar balıkçılar için yeniden belirlendi. 100 ton kapasiteli bir balıkçımızın 280 dönüm araziye tekabül edecek şekilde ayarlandı. Bizde ki ölçek 1 dekar arazi üzerinden hesaplanır. Diğer üreticiler için de aynıdır. Bunlar sizin kafanızı çok fazla karıştırmasın. Ben odamızdan aldığım bir örneği size söyleyeceğim. 100 ton kapasiteli bir üreticimiz 220 Lira bir ücret veriyor. Bu kademe kademe artarak devam ediyor. 250 ton kapasiteli bir üreticimiz, 390 Türk Lirası ödüyor. 250 tonu aştığı takdirde isterse 1000 ton olsun yapılan ölçüye göre 1450 Türk Lirası. Bu rakamlar size göre fazla olabilir. Ben bunu Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ne bu fiyatları yeniden güncellemeleri için elimden geleni çabayı göstereceğim. Az önce başkanımızla telefonda görüştüm. Bu tepkiyi anlattım. Onlarda bunu gündemlerine alacaklar. Ziraat Odaları’nın aktif hale gelmesi, çok daha faal çalışabilmesi için sizlerin muhakkak köylerden, bulunduğunuz yerlerden delege olarak meclislerin onların yirmi bir tane meclisi vardı çiftçilerden oluşan, o meclislere mutlaka girin. Ziraat Odalarımızla beraber ahenkli bir şekilde çalışma yaparsak bu sorunları da aşacağımıza inanıyorum. Özellikle Muğla, Milas bölgesinde, bulunduğunuz yerlerde mutlaka çalışma yapın. Odalarla birlikte hareket edersek bütün bu sorunlarımızı aşarız. Biz hep beraberiz. Bende bir üreticiyim. Sebze meyve üreticisiyim ve bu sektörün derneğinde başkan yardımcılığı yapıyorum. Yani aynı yerdeyiz. Onun için çalışalım, hizmet üretelim. Ziraat Odaları olarak bir yanlışımız varsa özür dilerim ama kopmayalım birbirimizden. Bunların hepsi düzeltilecektir.
Yusuf Gülsever (Denizli Tarım İl Müdürü) :Sayın Başkanım, çok değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu birkaç gün içerisinde fevkalade konular ve bilgiler eşliğinde çalışma yapıldı. Şunu gördük ki, sektör oldukça dinamik, kararlı ve çok kaliteli insanların bu sektörün başında olduğunu gördük. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bende sizlerden biri olarak, bir meslektaşınız olarak ilk defa katıldığım bu çalıştaydan büyük haz duydum. Bundan belki 10-20 yıl önce hayal ettiklerimizi bugün burada yaşıyor olmanın da kıvancı ve mutluluğu içindeyim. Denizli ilimizde 124 projeli alabalık üretim tesisi var. Arkadaşlarımız aramızda. Gerçekten gurur duyuyoruz. Denizi olmayan Denizli’den su ürünleri gönderiyorlar. Kutluyoruz kendilerini. Ben her zaman 24 saat onların emrinde oldum ve sizlerin de aynı şekilde her zaman emrindeyiz. Ülkemizde güzel şeyler oluyor. 1991 yılında ilk Almanya’ya gittiğimde domuz etinden korkumuza balık eti ve tavuk diyorduk. Türkiye’den balık geliyor mu diye sorduğumuzda maalesef mümkün değildi. Bunun hep hayalini yaşıyorduk. Şimdi bunun artık gerçekleştiğini görüyoruz. Elbette sorunlar var. Bu sorunlar da giderilecektir. Mevlana Hazretleri’nin bir sözü vardır “Hangi amaç doğrultusunda olursa olsun, sen bir nefes harca ki, boşa giderse ben bir kâfir olayım” diye. Buradan da önemli şeyler çıkacaktır. Önemli olan birlik beraberlik içinde alınan karaların arkasında durmaktır. Değerli arkadaşlar ben sizleri bir konuda aydınlatmak istedim. Çünkü gerek ilk oturumda gerekse çalıştayların oturumunda gündeme gelen ve 1.Çalıştay Grubunun da sunuda yansıtmış olduğu 2.maddeydi galiba ruhsatlandırma konusunda bazı tereddütler vardı. Tarımsal yapılarla ilgili olarak ruhsatlandırmalarda yapı denetimi olayı söz konusuydu. Tabi alan geniş olduğu için her 1 m2 ye ücret tahakkuk ediyordu. Büyük rakamlar çıkıyordu. Yani sizin yaptıracağınız bir balık havuzu için karada ki havuz için epey büyük rakamlar ödeniyordu. Bu ahır için de, sera için de diğer yapılar için de aynıydı. Biz İl Müdürlüğü olarak Denizli’den bir kanun teklifi hazırladık. Bayındırlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı ve T.B.M.M’ne bu tasarıyı sunduk. Yasa 17.2.2009 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlandı. Tarım ve hayvancılık yapıları diye geçiyor. Bu yapıların ruhsatlandırılmasında yapı ve denetim gerekmiyor. Yani sizin hatırlatacağınız bir proje uygun görüldüğü takdirde köy sınırları içerisindeyse İl Özel İdaresi, belediye sınırları içerisindeyse belediye size o ruhsatı veriyor. Şimdi bu yasa çıktığında Denizli’deki bir uygulamayı size örnek göstermek istiyorum. Projenin kendi mesuliyeti İl Özel İdaredeki veya Bayındırlıktaki arkadaşlarımız tarafından üstleniyor. Proje onlar tarafından onaylanıyor. Onlar bize dediler ki; Burada entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal yapılar nelerdir? Biz bunu bilemiyoruz. Bu projelerin tekniğine uygunluğunu da bilemeyiz. O zaman, İl Tarım Müdürlüğü olarak Sayın Valimize bir olur teklif etmiştim. Vali Yardımcımız uygun gördü. Ve valimizin oluruyla entegre tesis niteliğinde olmayan, ruhsata tabi tarım ve hayvancılık yapıları; ahır, ağıl, samanlık, kümes, tavla, balık havuzları ve süt işleme vs. gibi aklınıza gelebilecek tüm yapıları buraya yazdık. Bu yapılar tarımsal yapılardır şeklinde belirttik. Şimdi böyle bir kolaylık var. Fakat şunu da arkadaşlarımız söylediler. Hazırlanan projeler tip proje olarak Tarım İl Müdürlüğü tarafından veya kurumlar tarafından hazırlanabildiği gibi sizlerde hazırlatıyorsunuz. Bunu tarım teşkilatı tekniğine uygun olarak hazırlanmıştır şeklinde Bayındırlığa bu şekilde gönderirse, bizde bunu kendi mesuliyetimize üstlenir, projeyi onaylar ve sizde hiç ücret ödemeden bu ruhsatınızı alırsınız diye böyle bir kolaylık var. Bilginiz olsun diye bunu paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı) : Bütün paydaşlar buradayken bende üniversiteler adına küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Yaklaşık 1-2 yıldan beri Su Ürünleri Dekanları periyodik olarak toplanmakta ve Su Ürünleri Mühendisliği eğitimini masaya yatırmaktadır. 2011 yılında temel bilimler bölümü, yetiştiricilik bölümü ve avlama işleme bölümleri farklı illerde toplanmak suretiyle su ürünleri bölümünü masaya yatırdı. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü’nü İzmir’de bizim başkanlığımızda topladık. Su Ürünleri Mühendislerinin niteliklerinin neler olması gerektiğini tartıştık. Bu şu açıdan çok önemli. Burada söylenmesi çok önemli. Çünkü Bolonya süreci bizi şuna zorlamaktadır. Hoca, öğrenci, mezun ve işveren bu dörtlü eğitimi belirleyecek. Dolayısıyla burada gerçekten çok önemli konuşmalar yapılmaktadır. Su Ürünleri Mühendisi veya Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin geleceği tartışılmaktadır. Bu nedenle şöyle bir bilgilendirme yapmanın faydalı olduğunu düşündüm. İstihdamı artırma yolunda çalışmalarımız ve Bakanlıklarla görüşmelerimiz olmuştur ve olmaya devam ediyor. Geçen ay Tarım Bakanımızla bir görüşme yaptık, önümüzdeki hafta da Orman Bakanımızla komisyon halinde dekanlarımız istihdamı artırmak için görüşme yapacaklardır. Bundan sonra Su Ürünleri Fakülteleri işletmelerle daha interaktif ilişkiler içinde olacak ve eğitimin kalitesini artırmak için çaba içinde olacaktır.
İhsan Bozan (Kılıç Holding) : Konuşmacıların hazırlamış oldukları sonuç raporunda yanlışlıklar ve eksiklikler olmaması adına bazı konulara dikkat çekmek istedim. 3. Grup Sayın hocamın konuşmasında şu yanlışlığı düzeltmek istiyorum. Balık üretiminde kullanılan canlı yemlerin veteriner sağlık sertifikasından bahsederken, artemia konu kapsamına aldı. Ancak artemia zaten ithal bir ürün olduğu için gümrük girişinde veteriner sağlık sertifikası olmadan giriş yapamaz. Artemianın o kapsamdan çıkarılması gerekir.
Özellikle kuluçkahanelerde geçmişte de tartışma konusu oldu. Kuluçkahane işletmeleri arasındaki mesafenin mutlaka korunması gerekir. Mevcutlarda bir takım sorunlar var. Ancak yenileri de ilave edilirse ki; bizim Bafa Bölgesinde kuluçkahane etrafında iki ayrı işletme oldu. Bir tane daha işletme gelirse orda ki kontaminasyon artacaktır. Bunlara dikkat edilmesi gerekir.
İthal yavru balık girişinde ve ithal yumurta girişinde gümrükte ki veteriner kontrollerinin yeterli olmadığı kanısındayım. Bunun da ileride ülkemizin kültür balıkçılığına ağır bir zarar vermesi ihtimali düşünülerek bu konuda önlemlerin alınması gerekmektedir. Balık sağlığı raporuna da bu mutlaka ilave edilmelidir.
Su ürünleri Mühendislerini çalıştırma zorunluluğu, tabi ki arkadaşlarımızı çok seviyoruz defalarca belirttik. Bu sektörde en az bizim kadar onların da emeği var. Ancak biz arkadaşlarımızın tersini düşünüyoruz. Mevzuatla bize su ürünleri mühendisleri ile çalışma zorunluluğu getirilemez. Bu çok da adil olmaz. Şuan ki mevzuatta da özellikle otomasyon olan işletmelerde, 2000 ton kapasiteli ve üzerindeki işletmelerde bu belirtilmektedir. Ben 5 tane personel çalıştırıyorum. Mevzuata göre 8 tane su ürünleri mühendisi çalıştırmam gerekir. Bu çarpıklığın düzeltilmesi, yönetmelikte değişiklik yapılması gerekir.
Balık sağlığı grubunun sunumunda antibiyotik kalıntısına rastlandığı ifade edildi. Bu zaten suç. Bu sektöre yapışacak bir lekedir. Zaten gayri yasal antibiyotiklerin kullanılması bir suç teşkil etmektedir. Yasal olan antibiyotiklerin kullanılmasında da balık vücuttan atım süresini göz önüne alarak balığın hasat edilmesi gerekir. Bu konuyu kendi aramızda konuşuyoruz sorun yok ama değerli basınımızda aramızda bu konu yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Bu konuya dikkat çekmek istedim.
Tarsim sigorta priminin % 100’ ünün Bakanlık tarafından ödenip, bunun desteklemeden kesilmesi önerildi. Şu anda bizim bütün işletmelerimiz sigortalı. Primin % 50’ sini ödüyoruz. Bunu ben ödemişim, devlet ödemiş, % 50’ sini devlet benden kesmiş bizim için çok önemli değil. O uygulamada % 50 sini devlet verirken, % 100 nü biz vermek zorunda kalırsak bunu kabul etmemiz biraz zor.
Özellikle desteklemeler konusunda şu konunun altını çizmek istiyorum. Tabi ki buradaki hazirun bu konuda ne kadar etkili ve yetkili olur ayrı bir mevzu. Desteklemeler, Sayın Osman Parlak’ın söylediği KOSGEB ve Kırsal Kalkınma Desteklerinde bölge ve hacim sınırlaması var. KOSGEB desteklerini sadece KOBİ’ler alabiliyor. O da belirli bölgelerde. Mesela, Muğla 2.Bölge olduğu için desteklerin birçoğundan faydalanamıyor. 20 tonun üzerine destek verilmiyor. O zaman bu haksız rekabet ortamı yaratıyor. Belli bir kapasitenin üzerinde ki firmalar olarak bundan rahatsızız. Bu konuda haksız rekabetin önüne geçilecek düzenlemeler yapılırsa, bunun da Çalıştay raporuna ilave edilmesini rica ediyorum.
Biz diğer grupların görevidir diye kendi sunumumuza almadık. Birliklerin güçlendirilmesi konusu çok önemli bir konudur. Ancak bunun için kesinlikle üretici birlikleri yasasının değiştirilmesi gerekmektedir. Birlik aidatları asgari ücretin % 50 si. Bende mesela 16 tane firma var herhalde buda yıllık aidat 3500 Lira civarında tutmaktadır. Bu birliğin bu şekilde yürümesi mümkün değildir.
Sayın F.Kemal Babila’nın sunumunda pazarın çok önemli olduğu vurgulandı. Bizim tarafımızda 1.Grubun üzerine düşen vazifede biz onu konuşmuştuk ama sunuma almayı atlamışız.Üretilen türlerin çeşitliliğinin artırılması çok önemli. Bu konuda kuluçhane işletmelerine ciddi vazifeler düşüyor. Ancak, Bakanlıkta biraz daha teşvik edici boyutta yeni türleri desteklemesi gerektiğini düşünüyorum.
Ali Bey’in söylediklerine tamamen katılıyorum. Bizim Ziraat Odalarına olan aidatlarımızın indirilmesi değil kaldırılması gerekmektedir. Ziraat Odalarına aidat ödüyoruz ama karşılığında bir şey almıyoruz. Dünden beri Özel İdareye verdiğimiz paranın karşılığını almadığımızı konuşuyoruz, Ziraat Odalarına üye olmak zorunda olmamamız lazım. Aynı sektörde olabiliriz. Onlar nasıl bizim su ürünleri birliklerimize üye olmak zorunda değillerse bizde onların Ziraat odalarına üye olmak zorunda olmamalıyız. Kanunlar değiştirilebilir. Bu konuda girişimlerin olmasını talep ediyorum.
Ayhan Şimşek (Keban Alabalık A.Ş.) : Öncelikle çalıştayımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ziraat Odasından yetkili birisinin konuşmasında bir rakam telaffuzu oldu. Bizim bir ilçede yaşamış olduğumuz bir olaydan bahsetmek istiyorum. Ziraat Odası bizden 5 bin Türk Lirası istedi. Uzun bir pazarlıktan sonra 2 bin Lira ödedik. Diğer bir konu desteklemelerle alakalı olarak bazı illerde IPARD programı uygulanıyor. Elazığ biliyorsunuz ki alabalık üretiminde Türkiye’de lider konumunda ama Elazığ bu IPARD programından faydalanamıyor. Sektörümüz Türkiye’nin en fazla büyüyen sektörüdür. Herkesin gözü bu sektörün üzerindedir. Devletimizin verdiği desteklerle buralara geldik. Biz üretiyoruz ve aldığımız destekleri tekrar yatırıma dönüştürüyoruz. Ama birçok üretici halen daha sıkıntı içerisinde olmaktadır. Bunun sebebi, verilen desteklerin artmış olmasından dolayı balık fiyatları düşmüş ve üretim artmıştır. Üreticiler desteklerini zamanında alamadıklarından dolayı, Ziraat Bankası’nın kredilerinden kaynaklanan sıkıntılarından dolayı 2011 yılında temlik şeklinde de alamadılar. Bundan dolayı desteklemelerin icmallerin her ay yapıldıktan sonra (mali programın yeterli olup olmadığı bilmiyorum) geçmişte olduğu gibi aynı aydan sonra yıl içerisinde ödenmesi birçok üreticinin sıkıntısını giderecektir. Verilen desteklerin %20 sini gelir vergisi olarak devlete geri ödüyoruz. Gelir vergisinin bundan muaf uygulaması yapılırsa %20 gibi bir karımız olacak. Bununda rapora ilave edilmesi gerekir.
Erkan Gözgözoğlu (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Daire Başkanı) :
Zaten şu ana kadar çok önemli açıklamalar yapıldı. Benim söyleyeceklerimde belki bu önemli açıklamaların bir tekrarı olacak. Genel Müdürümüz gece çok acil bir işi çıktı ve dönmek zorunda kaldı. Sizlere sonsuz saygılarını ve selamlarını iletmemi rica etti.
Kamu açısından bakıldığında şahsen sektörle ilgili bir Daire Başkanı olarak burada bulunmaktan dolayı çalışmayı takip etmekten dolayı çok memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Biz zaten sektörle iç içe çalışan bir birimiz. Ancak burada bütün paydaşlar, kamunun ilgili kesimleri, üniversiteler, özel firmalar sivil toplum kuruluşlarının bir arada bulunması, fikir alış verişi jimnastiği içinde olması gerçekten bizim için çok faydalı oldu. Dikkatle takip ettik. Notlarımızı aldık. Zaten çalıştayın da raporu çıkacak. Bu raporu dikkatle takip edeceğimizi net bir şekilde belirtmek istiyorum. Bu çıktılar bizim için oldukça önemli, değerli. Bire bir firmalardan aldığımız bilgileri burada derli toplu gördük. Burada konuşulan konulara baktığımızda genelde Bakanlığımızın dışında ki konuların daha ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Sektörün problemleri arasında bizim dışımızda ki kurumlarla çözülmesi gereken problemler daha ağırlıkta. Sevindirici bir tarafı var belki de. Elbette bizim de mutlaka çözmemiz gereken konular vardır. Kısa sürede çözülmesi gereken konular var. Biraz daha üzerinde çalışmamız gereken konular da mevcut. Sevindirici tarafı da var. Demek ki diyoruz bu problemleri hep çözmüşüz. Bizimle ilgili olan kısımlarda az olduğu için kendimize de bir pay çıkardık. Tabi arkadaşlar ciddi problemler var. Burada dile getirildi. Sektöründe bir gücü var. Bu güçte bir araya gelerek artırılabilir. Öncelikleri belirlememiz lazım. Çalıştay’ın sonuçları bilemiyorum neye göre yayınlanacak. Kendi içinizde bu raporun önceliklerini belirleyip ilgili kurumlar nezdinde takip etmemiz lazım.
Sektörün uzun yıllardır içindeyim. Beni sevindiren bir unsur, sektörün kendi sorunlarını çözme gayreti ve arzusu içinde olmasıdır. Bu Çalıştay’ın bir anlamı da bu oldu. Biz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak üretici her zaman başımızın tacıdır. Bizlerin merkez ve taşra teşkilatları ile ilişkilerimizi biliyorsunuz. Ama bizi aşan bizim dışımızda ki konularda da bizden çözüm beklediğinizi biliyoruz. Bunların bir kısmını ancak yerine getirebiliyoruz. Sizlerin burada bugün bu kalabalıkta bu sayıda olmanız bunlara sahip çıkacağınız anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim dışımızda olan konulara da hep birlikte beraberce çözüm bulmamız gerekir. Bu sektörde sahip çıkmanın dışında yine arada bir anlayış değişikliği var muhakkak. Arada kaçıyor işte sürekli “devlet yapsın” diye. Şunu belirteyim bu özel hayatımızda da böyledir. Genel bir ilkedir. Kendi meselenize sahip çıkmazsanız sizden başka kimse sahip çıkmaz. Hani derler ya, “kendi işinizi kendiniz yapacaksınız”.
Biz size yardımcı olmaya, gerektiğinde öncülük yapmaya, diğer kurumlara beraber gitmeye, tartışmaya ve konuşmaya hazırız. Ama mutlaka bunlara kendinizin çözüm araması lazım. Birde yadırgadığım bir konuyu belirtmek istiyorum. Bir önceki toplantıda yapılan çalışmaların bir listesini, raporunu arkadaşlarımız çıkardılar. Hiçte önemsenmeyecek konular halledilmiş. Belki incelenmemiş, belki de öncelik sırası dikkate alınmadan burada arkadaşlarımıza şikâyet edildi. Bunu yadırgadım. Kim yapacak? Bu şikâyet edenlerin Birlik Başkanları var, sivil toplum kuruluşları var, özel sektör var yani bunları hep beraber bir araya geleceksiniz, merkez birliğinde komisyon mu kurulacak, bize ne görev düşecek bunları belirlemeniz gerekiyor. Bunları da yerine getirmeye hazırız.
Arkadaşlar, hep bahsedildi. Grup başkanlarının sunumlarının ilk bölümünde ben biraz karamsarlığa kapıldım. Neler oluyor? Diye ama sonradan arkadaşlarımızın sunumlarında bunlar düzeltildi. Ciddi gelişmeler var. Sektörün durumu kim ne derse desin bugün çok iyi. Yani desteklerle birlikte, iç Pazar, dış Pazar. Dolayısıyla geleceğe yönelik planları yapmanın tam zamanıdır. Bu pazarların genişletilmesi, olası bir krizde önümüzde set olacak bir takım tedbirlerin alınması gibi planlar iyi zamanda yapılır. Özel sektörün bunu mutlaka yapması gerekir. Tanıtım kampanyaları deniyor ama hep devletten bekleniyor. Arkadaşlar biliyorsunuz, Süt Tanıtma Kurumu var, Fındık Tanıtma Kurumu var vs. bu balık 70 milyon nüfusu olan bir ülkede çok fazla değil. Aslında üretilecek balık da çok fazla değil. Üstelik ciddi anlamda da ihracat var. Kıyılarda tüketim daha fazla, iç kısımlarda daha az. Ama yetiştiricilik geliştikçe iç kısımlarda da tüketim artıyor. İşte bunu tetiklememiz gerekiyor. Çok ta zor olmasa gerek. Bunu da üreticilerimizin de bir araya gelerek plan yapması gerekiyor. Kamuya büyük görev düşüyorsa bizde elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışalım. Tarım Bakanlığı’nın bir ürünü alıp da tek başına yürüttüğü bir kampanyası yok. Yani sadece yapılan organizasyona destek oluyoruz. Sizin bunu bir plan içinde yapmanız ve kamuya da bir görev biçmeniz gerekiyor. Bunun için bizler her zaman sizin hizmetinizde olduk. Zaten bunun için maaş alıyoruz. Hizmet anlayışımızda bu şekilde. Tabi bu Bakanlığın desteğinin karşılığında gelinen noktada iki konu çok önemli. Genel Müdürümüzde bahsetti. Bunu da kendimiz için değil, sektörün geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çevresel Etkiler. Birde burada benim eksikliğini hissettiğim bir konu var. Hep kurumların çözmesi gerekenler anlatıldı. Ancak sektörün yapması gerekenlerden çok az bahsedildi. Bu ayrı bir konumudur bilemiyorum ama bu çevresel etkilerin minimum düzeye indirilmesi için işletmelerde alınması gereken tedbirler var. Bugün dünyada artık biliniyor. Kurallarına uygun yaptığınızda bu sektörün çevreye etkisi doğanın tolare edebileceği sınırlar dâhilinde kalıyor. Her işletmemizin böyle olması gerekiyor. Burada bir işletmemiz yanlış yaptığı zaman sektöre mal ediliyor. Dolayısıyla biz bunu çok tartıştık. Bu konuda da kararlıyız. Bu manada zafiyet gösteren firmalara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.
Diğer bir konu, bu destekler çok önemli ve sektöre yaptığı katkıyı da biliyoruz. Bizim arkadaşlardan ricamız, bunları kurallarına uygun bir şekilde kullansınlar. Bu desteklerin sektörde ciddi bir revizyona neden olduğunu, işletmelerin geliştiğini de biliyoruz. Ama bunlar neticede bir üretim malı. Bu destekleri herkes hakkı kadar almalı. Bunun takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Burada bahsedilen konuları tek tek çözmek kolay değil. Burada ciddi yasal değişiklikler gerektiren teklifler var. Bunları ilgili kurumların yasalarında da değiştirmek lazım. Not aldığım birçok konu var. Hepsine tek tek giremiyorum vaktimizde kısıtlı. Ama şunu belirteyim, 1380 sayılı yasa bu dönem tekrar meclise gidecek. Bununla ilgili hazırlık yapıyoruz. Tekrar mevcudu mu revize edelim ya da yeniden mi hazırlayalım gibi bir takım düşüncelerimiz var. Çünkü AB’ye uyum yasası bu. O günden bugüne AB’de çok şey değişti. Yeni revizeler gerekiyor. Bu yasa teklifinde ilgili kurumların, kamunun, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınıyor. Burada konuşulan birçok problemi bu yasa teklifi ile kalıcı olarak çözebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla sektör olarak buna eğilelim, düşünelim ve kabul edilebilir tekliflerle gitmemiz lazım. Mesela üzerinde çok konuşulan bir IPARD destekleri var. IPARD destekleri biliyorsunuz Avrupa Birliği Fonundan yapılıyor. Bunun Avrupa Birliğinde uygulanmasının nedeni de, küçük işletmelerin geliştirilmesi ve modernleştirilmesidir. Bir şeyi teklif ederken iyi bilmemiz gerekiyor. 500 tonluk bir işletme dediğinizde bu büyük işletmeye girmektedir. Dolayısıyla IPARD’ın muhtevasının dışına çıkıyor. IPARD da ki uygulama Avrupa Birliğindeki uzmanlarca gelip hazırlanıyor. Avrupa Birliğinde nasıl hazırlanıyorsa burada da o şekilde hazırlanıyor. Avrupa Birliği’nin elbette ki diğer firmalar için bir takım destekleri var. Onları kastetmiyorum. IPARD ve zaman zaman yanlış kullanılan Kırsal Kalkınma Desteklerinden bahsediyorum. Fakat bu 50 ton olmayabilir belki bunu 100 ton yapabiliriz. Bununla ilgili gayretlerimiz ve girişimlerimiz var. Ama üreticiler şunu bilmeli ki, büyük işletmeler için bu olmaz. Çünkü bu onu kapsamıyor. Bu basit bir örnek. Dolayısıyla ne istediğimizi, niye istediğimizi, nasıl isteyeceğimizi de iyi bilmemiz gerekiyor.
Tekrar söylemek istiyorum bu Çalıştay’dan çok faydalandık ve memnun olduk. Burada bizimle ilgili olanları da not aldık. En çok desteklerle ilgili teklifler var. Tabi alan belirleme konuları var. Bu konuların hepsini Bakanlık olarak takip edeceğiz. Diğer konularda da sizlere destek olmaya çalışacağız. Çok önemli bu, sizin de bunu önemsemenizi istiyorum. Yani bu çalıştay bir miat olabilir. Tarım Bakanlığı, üniversiteler, İl Müdürleri ve yardımcıları ki, yetiştiriciliğin en yoğun yapıldığı iller bu çalıştaya katıldılar. Yüksek oranda bir katılım oldu. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Buraya gelip bizzat katkı da bulundular. Bu çalıştaya emeği geçenlere, Merkez Birliği Yönetimine, Sayın Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şahsım ve Bakanlığım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Faruk Coşkun: Değerli Katılımcılar, yoğun çalışmalarımız burada tamamlanmıştır. Ben gerçekten çok mutlu olduğumu ifade etmeliyim. Sektörle ilgili herkesin burada bulunup katkı yapması, aktif olarak çalışmalara katılması ve görüşlerini ortaya koyması, hepsinden önemlisi bir aile ortamı oluşturarak çalıştay ruhunun oluşmasına yardımcı olması çok güzel bir fotoğraf meydana getirmiştir. Bu verimli ve nezih ortamın oluşmasını sağladığınız için öncelikle hepinize teşekkür ederim.
Merkez Birliği’mizin en önemli görevlerinden birisi, sektörü bu gibi etkinlikler ile bir araya getirmektir. Çalıştaya katılan kişi ve kuruluşlarla sık sık bir araya gelerek gerek sektörümüz, gerek ülkemiz çıkarları doğrultusunda sonuçlar elde etmekte büyük bir yarar görüyoruz. Biz Ankara’da bu çalışmanın verimliliğini gördük, her şey iki günde olup bitiyor zannedilmesin, burada söylenen bir söz, bir ipucu veya alınan bir kararın etkisi sonradan ortaya çıkmaktadır.
Meslektaşlarıma şunu söylemek istiyorum; biliyorum ki ortak düşüncemiz, su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Olumlu gelişmelere rağmen olumsuzluklar da vardır. Bu nedenle öncelikle biz üreticiler standartlarımızı yükseltmek, kendimizi gözden geçirmek durumundayız. Deyim yerindeyse hiç çekinmeden kapımızın önünü süpürmek zorundayız. Bunu gerçekleştirdiğimiz taktirde kamudan veya diğer kurumlardan bir şeyler talep etmek için elimiz daha güçlü olacaktır.
Hepinize gösterdiğiniz ilgi ve katkılar için, grup başkanlarımıza özverili çalışmaları için, sponsor kuruluşlara destekleri için bir kez daha teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ
–    Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik kısa ve orta vadeli strateji ve politikaların, sektörün tüm paydaşları ile birlikte oluşturulması ve uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması,
–    Sektör bazında ihdas edilen Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün Bakanlık içinde ve diğer kamu kuruluşlarına karşı hak ve menfaatlerimizi korumada, örgütlenme ve sektörün gelişmesinde liderlik yapması, sorunlarımızı çözmede aktif rol oynaması, Merkez Birliği ve diğer birlik ve derneklerin Genel Müdürlüğe her türlü desteği vermesi,
–    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra yapılanmasında öngörülmeyen “Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlük”lerinin en azından sektör faaliyetlerinin yoğun olduğu illerde kurulması,
–    5996 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuatta su ürünleri yetiştiricilik sektörünün kendine has yapısı ve işleyişi göz önüne alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması ve adı geçen mevzuatlarda kullanılan “su hayvanı” ibaresinin de “su ürünleri” olarak değiştirilmesi,
–    Sektörün önünün açılması ve birliklerin güçlendirilmesi adına önerilen mevzuat düzenlemelerinin bir an önce ele alınması, 5200 ve 1380 sayılı Kanunlarda gerekli değişikliklerin acilen yapılması,
–    Sağlıklı, kaliteli, çevreye duyarlı ve mevzuatlara tam uyumlu üretim için yetiştiricilerin bilinçlenmesinin sağlanması, işletmelerin sınıflandırılması, etiketleme, ürün, yavru ve yumurta nakillerinin kurallara uygun yapılması, sektörün imajını ve geleceğini etkileyecek olumsuz faaliyetlerden kaçınılması,
–    Tarımsal destekler, indirimli kredi ve tarım sigortası konularından sektörün azami şekilde yararlanamasını sağlayacak için tedbirlerin alınması, desteklerin sürekliliğinin sağlanması için Bakanlık ve üreticilerce gerekli tedbirlerin alınması,
–    Pazarlama ve fiyat istikrarı için; markalaşma, arz talep dengesi, hammadde temini, dış pazar araştırmaları, rekabet koşulları konularında çalışmalara ağırlık verilmesi,
–    Balık tüketiminin artırılmasına yönelik faaliyetlerin finansmanı için ihtiyaç duyulacak kaynakların ve imkânların araştırılması ve gerekli girişimlerde bulunulması,
–    Su ürünleri sağlığı konusunda alt yapının güçlendirilmesi, mevzuatların düzenlenmesi, nitelikli eleman istihdamının sağlanması, aşı ve biyolojik maddelerin üretimi konusunda özel sektörü özendirici uygulamalar yapılması, ARGE çalışmalarına ağırlık verilmesi ve denetimlerin etkin olarak yapılması,
–    Kiralamalar, lojistik merkezler, iskeleler, indirimli akaryakıt, yem, sigorta, kredi konularındaki sorunların çözümü için gereken çalışmaların yapılması.
9 Şubat 2012 Perşembe
09.30
Kayıt
10.00
Açılış
12.30
Yemek
14.00
Grup Çalışmalarının Başlaması
10 Şubat 2012 Cuma
09.30
Grup Çalışmalarının Devamı
12.30
Yemek
14.00
Grup Çalışmalarının Devamı
16.00
Genel Değerlendirme ve Kapanış
Çalıştay Adresi : Miracle De Luxe Resort Hotel
Güzeloba Mevkii Tesisler Cad. No: 174 Lara / ANTALYA LCV    : 0312 417 80 51
II. SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI
9-11 Şubat 2012 Antalya
CLEF
Sektörün tüm paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilecek olan “ Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı” nı onurlandırmanızı saygılarımızla arz ederiz.
KURULUŞ 2009
Faruk COŞKUN Başkan
GÜNDEM
1.GÜN (9 Şubat 2012)
09.30
10.30
Kayıt
10.30
10.40
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
10.40
11.00
Sinevizyon Gösterisi
11.00
12.00
Açılış Konuşmaları
–    Faruk ÇOŞKUN Başkan – Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği
–    Dr.Necati TULGAR Genel Müdür Yardımcısı – Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
–    Dr.Durali KOÇAK Genel Müdür – Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
12.00
12.15
Ara
12.15
13.00
Bayram SERTKAYA – Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı
–    Veteriner Tıbbi Ürünler ve İlgili Mevzuatı Konusunda Sunuş Ahmet UYAR- Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı
Daire Başkanı
–    Grupların ve Çalışma Sistemlerinin Açıklanması
Adnan GÜLTEK Genel Sekreter – Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği
13.00
14.00
Yemek
14.00
16.00
Çalışma Grupları Toplantıları -1.Grup “Üretim ve Çevresel Etkileşim”
Başkan: İhsan BOZAN Ana Salon 1 -2.Grup “Girdiler ve Altyapılar”
Başkan: Levent KAYI Ana Salon 2 -3.Grup “Su Ürünleri Sağlığı”
Başkan: Prof.Dr.Öznur DİLER Salon 4 -4.Grup “Destekleme Politikaları ve Teşvikler”
Başkan: Osman PARLAK Ana Salon 3 -5.Grup “Değerlendirme ve Pazarlama”
Başkan: Faruk Kemal BABİLA Salon 5
16.00
16.15
Ara
16.15
18.30
Çalışma Grupları Toplantılarının Devamı
19.00
Yemek
2.GÜN (10 Şubat 2012)
09.30
11.00
Çalışma Grupları Toplantılarının Devamı
11.00
11.15
Ara
11.15
12.30
Çalışma Grupları Raporlarının Hazırlanması
12.30
14.00
Yemek
14.00
15.30
Çalışma Grupları Raporlarının Grup Başkanlarınca Sunumu Oturum Başkanı: Faruk ÇOŞKUN Başkan Yardımcısı: Yasin ÖZPEK
15.30
16.00
Ara
16.00
18.30
Genel Değerlendirme ve Kapanış
19.00
Yemek
2.Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı KATILIMCI LİSTESİ
ADI SOYADI
KURUMU
Abdullah BALTAŞ
Balyar Alabalık San.Tic.Ltd.Şti.
Abdulmecit YAŞA
Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Abdurrahman DEDA
Girida Su Ürünleri Ltd.Şti.
Adnan ÇOBAN
Çobanlar Grup
Adnan GÜLTEK
Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği
Ahmet ABDULLAHOĞLU
Azer Su Ürünleri Ltd.Şti.
Ahmet Adem TEKİNAY
Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Ahmet ATEŞTEPE
Mersu Su Ürünleri ve Yem Sanayi Tic.A.Ş.
Ahmet CAN
Canlar Alabalık
Ahmet DALLI
Burdur İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Ahmet GÖNENÇ
Bucak Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
Ahmet GÜL
Uşak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Ahmet GÜLDAL
İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Ahmet GÜNEŞ
Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Ahmet KARSLI
Marsis Su Ürünleri
Ahmet ÖZEN
Üzümdere Soğuk Hava Alabalık Üretim Paz.Ltd.Şti.
Ahmet ÖZKURT
Kanyon Su Ürünleri
Ahmet SERMED
Marsis Su Ürünleri
Ahmet Suat DOĞRAMACI
Yavuzlar Otomotiv Balıkçılık San. Tic.Ltd.Şti
Ahmet UYAR
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Alaettin BARAN
Acarsan İnşaat Nak.Oto.Tarım Tic.Ltd.Şti.
Ali AKAY
Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
Ali AY
Burdur İçsu Ürünleri Üreticileri Birliği
Ali BAYSAL
Baysallar Balık A.Ş.
Ali Burak GÜLTEKİN
Gültek Telekom. Bilişim Balıkçılık Ltd.Şti.
Ali Burak YERLİCE
Baysallar Balık A.Ş.
Ali Dursun YILDIRAY
Kızıldağ Alabalık
Ali Ekber ÇAT
Tunceli
Ali Hakan UÇAR
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Ali Haydar AŞKIN
Dersu Alabalık Üretim Tic.San.Ltd.Şti.
Ali KAÇIRAN
Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Ali KARAKURT
Martek End.Mlz.San ve Tic.Ltd.Şti.
Ali Murat AKKAYA
Dersu Alabalık Üretim Tic.San.Ltd.Şti.
Ali ŞAHİN
Alima Su Ürünleri Gıda ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ali YILDIRIM
Yıldırım Alabalık
Alim CAN
Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği
Alp ÇINAR
FST Gıda San.ve Tic.A.Ş.
Alper ÖZTÜRK
Anadolu Su Ürünleri Ltd.Şti.
Alper SERMED
Marsis Su Ürünleri
Alper UYAR
Ertuğ Balık Üretim A.Ş.
Arif ARSLAN
Arslan Alabalık
Arif BAYSAL
Baysallar Balık A.Ş.
Asude GÜLTEKİN
Atatürk Üniversitesi
Atabey ŞAHİN
Tlos Seafood Su Ürünleri Tic.A.Ş.
Atilla ERTÜRK
Taygun.Ltd.Şti.
Aydın AKKURT
Batman İçsu Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği
Aydın KAPTAN
Dere Ruba Alabalık Tesisleri
Ayhan Salih EKİZ
Fethiye Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
Ayhan ŞİMŞEK
Keban Alabalık A.Ş.
Ayşe ATEŞOĞLU
Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
Ayşegül GÜR
Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği
Ayşegül ÖCAL
ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
B.Tanzer DEMİR
Önder Su Ürünleri Ltd.Şti.
Barış Kemal YÜCEL
Bronz Tarım
Başar BAKIR
Orman Genel Müdürlüğü
Bayram SERTKAYA
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Bedri TÜRKAY
Türkaylar Alabalık
Bedrullah ELÇİN
Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Bekir ATEŞTEPE
Mersu Su Ürünleri ve Yem Sanayi Tic.A.Ş.
Bekir ERCAN
Çağlayan Su Ürünleri
Bilgin AYDIN
Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bilhan FİLİZKAN
Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş.
Birgül ÖSER
İskenderun Balıkçılık
Birol ÇANAKLI
Çamlı Yem Besicilik San.Tic.A.Ş.
Burak Rahmi YILDIRIM
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Burhan ÇELEBİ
Çobanlar Su Ürünleri
Burhan TULUM
Hamsa Alabalık Ltd.Şti.
Bülent CANATAR
Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Bülent ECEOĞLU
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Bülent Serdar YILDIRIM
Akuamaks Su Ürünleri
C.Ekrem POSTACI
ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı A.Ş.
Cafer GÜNDÜZ
Çakır Balıkçılık Malz.San.Tic.Ltd.Şti.
Can SOYSAL
Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş.
Canan CANER
İskenderun Balıkçılık
Cem KAVUT
Akuvatur A.Ş.
Cemil ÖZTÜRK
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Cengiz KURUCAN
Ziraat Sigorta
Cenk Özay ARZUMAN
Bafa Su Ürünleri Yavru Ür. Mrk.San.Tic.A.Ş.
Cenk YURDAM
Abalıoğlu Yem Soya Tekstil A.Ş.
Cennet ÜSTÜNDAĞ
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Cevat YILMAZ
Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Cüneyt Serkan BULUT
T.C.Ziraat Bankası
Damla YETEN
Kızılırmak Su Ürünleri San. ve Tic.Ltd.Şti.
Demir ALPAY
İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği
Deniz DİKMEN
Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhr.ve İth.A.Ş.
Derya BİLGİN
Antalya Gıda Tanm ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Devrim ALTINTAŞ
Deva Su Ürünleri
Doç.Dr.Jale KORUN
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Doç.Dr.Kenan GÜLLÜ
Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Doç.Dr.Mustafa YILDIZ
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Doç.Dr. Tufan EROLDOĞAN
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
DoçDr.Yılmaz EMRE
Akdeniz Su Ürünleri Arş.Ür.ve Eğ.Enst. Müdürlüğü
Doğan GÜNEŞ
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Dr. Durali KOÇAK
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Dr. Necati TULGAR
Tarımsal Arş. ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Durdu AĞDAĞ
Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Duygu AKGÜL
Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Duygu ERDEM
Batman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Duygu KARAKUŞ
Baysallar Balık A.Ş.
Ecevit YAVUZ
Uğurlu Balık Üretim
Ekrem MUTLU
Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Ekrem SAM
Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Emel AKSOY GÜNDEMİR
Emel Balık ve Balık Ağı A.Ş.
Emin SAYICI
Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Emrah TAVUZ
Emtia Ltd. Şti.
Emre AKÇALI
Fjord Marin
Emre BALTAŞ
Acarsan İnşaat Nak.Oto.Tarım Tic.Ltd.Şti.
Emre YILDIRIM
Uzunyayla Alabalık
Engin ARTAR
Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu
Engin BACAKSIZ
Ertuğrul Balıkçılık
Engin KULPEDİN
ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı A.Ş.
Engin SAVAŞ
Sibal Plastik ve Su Ürünleri Değ.San.ve Tic.A.Ş.
Enver AYDIN
Köyceğiz Tarım İlçe Müdürlüğü
Ercan CENGİZ
Milas İçsu Ürünleri Üreticileri Birliği
Ercan GÜLAY
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Ercan ÖMEROĞLU
Batman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Ercüment ÜNSAL
Ünsal Alabalık
Erdal KARPAT
Önder Su Ürünleri Ltd.Şti.
Erdinç VESKE
Tarımsal Araştırmalar ve Pol. Genel Müdürlüğü
Erdoğan AKSOY
Aksoylar Su Ürünleri
Ergül KESER
Baysallar Balık A.Ş.
Erhan YAKAR
Ak-Ya Denizcilik
Erkan BİÇER
Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
ADI SOYADI
KURUMU
Erkan GÖZGÖZOĞLU
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Erkan KARADAĞ
Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Erol BAYSOYSAL
Baysallar Balık A.Ş.
Ersin ÇAKIR
Aksoylar Su Ürünleri
Ertuğrul POLAT
Aydın İl Gıda Tanm ve Hayvancılık Müdürlüğü
Esat TUNÇ
Berdan Alabalık Yetiştirme Çiftliği
Esma ZEYBEKOĞLU
Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Eşref ŞEN
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
Evrim ERDEMİR
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Eyüp ÇAKMAK
Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Ezgi KUMBUL
Çamlı Yem
Faruk COŞKUN
Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği
Faruk GÖKÇEN
Ziraat Sigorta
Faruk Kemal BABİLA
Liman Entegre Balıkçılık San.ve Tic.Ltd.Şti.
Fatih BAYSAL
Baysallar Balık A.Ş.
Fatih KABAKAŞ
Malatya Alabalık Üreticileri Birliği
Fatih ÖZÇETİN
Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhr.ve İth.A.Ş.
Fatih SELEK
Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhr.ve İth.A.Ş.
Fatma Kılıç ÖTER
Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Feraye YAĞCI
Sibal Plastik ve Su Ürünleri Değ.San.ve Tic.A.Ş.
Ferhan YILDIZ
Neo Tarım Ür.Hay. Gıda Veterinerlik Ltd.Şti.
Ferrahi SARAÇOĞLU
Azer Su Ürünleri Ltd.Şti.
Feti DAYIOĞLU
Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Fevzi ALTUNER
Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Fevzi BAĞRACIK
ErYa Su Ürünleri Ltd.Şti.
Feyzi ARAT
Ziraat Sigorta
Figen EKİMLER
Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Fuat TOMGİŞİ
Azer Altın Su Ürünleri
Funda ERCAN
Feyzi A.Ş.
Gamze BAŞER
TRT Bu Toprağın Sesi Programı
Gencer GARİP
Burdur İçsu Ürünleri Üreticileri Birliği
Gökçay ALTIN
Alba Su Ürünleri
Gökhan ÇAKIR
Özsu Balık Üretim Şti.
Gökhan ELGİN
Elsak Su Ürünleri
Gül URGANCI
Tümay Group
Gülden KARA
Gölhisar İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Md.
Gülhan ÇAT
Tunceli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Gülnur KALAYCI
Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü
Gülser FİDANCI
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Güner GALİPOĞLU
Akvaplast Plastik ve Den.San.Tic.Ltd.Şti.
Güngör MUHTAROĞLU
Akvatek Su Ürünleri
Gürhan YAĞCI
Sibal Plastik ve Su Ürünleri Değ.San.ve Tic.A.Ş.
Gürsel CİNGÖZ
Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Gürsel COŞKUN
Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Gürsel TANIŞ
Sürsan
Hacı SAVAŞ
Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Hakan ACAR
Burdur İçsu Ürünleri Üreticileri Birliği
Hakan ALTUNKAYA
Isparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Hakan BORUCUOĞLU
Skretting Yem Üretim Tic. A.Ş.
Hakan ÇAĞLARIRMAK
Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhr.ve İth.A.Ş.
Hakan KESKİN
Ayazma Keskin Alabalık Tesisleri
Hakan UÇAR
Derin Su Ürünleri
Halil AKDEMİR
Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhr.ve İth.A.Ş.
Halil ORDU
Antalya Ziraat Odası
Halil SÖĞÜT
Diyarbakır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Md.lüğü
Halil ŞAHİNGÖZ
Şahin Su Ürünleri İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.
Halil ŞENTÜRK
Şentürkler Alabalık
Hamit AYGÜL
Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hanifi CAN
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Harun YETER
Burdur İçsu Ürünleri Üreticileri Birliği
Hasan EKİNCİ
Ekinci Alabalık
Hasan Murat YATALAKOĞLU
Karsu Çağlayan Alabalık Ltd.Şti.
Hasan YARIMCA
Nevşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Hasan YAZLAK
İnönü Üniversitesi Sürgü Meslek Yüksek Okulu
Hasan YURDUSEV
Çanakkale Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Hayati KARA
Bucak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
Hidayet KARA
Gölhisar İlçesi
Hikmet DURMUŞ
Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhr.ve İth.A.Ş.
Hülya ESENBUĞA
Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hüseyin AKBAŞ
İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Hüseyin ÇAKMAKÇI
Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği
Hüseyin GÖZÜŞİRİN
Fırat Alabalık Birecik
Hüseyin KAPLAN
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Hüseyin Murat UYANIK
Kırajans Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri
Hüseyin SALİHOĞLU
Trabzon İç Su Ürünleri Üretici Birliği
Hüseyin TANIŞ
Agromey Gıda ve Yem San.Tic.A.Ş.
Hüseyin TANIŞ
Şahlanlar Gıda
Hüseyin YELARDI
Ege Krom Balık Yemleme Makinaları
Hüseyin YILDIRIM
Hat Su Ürünleri Ltd.Şti.
Hüsnü GÖKÇE
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
İ.Hüsnü AKYOL
Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
İbrahim BİBEROĞLU
Rize İçSu Ürünleri Yetiş. Birliği
İbrahim DAVRAN
Vtv Televizyonu
İbrahim KAVAKLI
Keban Alabalık A.Ş.
İhsan BOZAN
Milas Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği
İhsan Sabri KOF
Reis Alabalıkçılık Ltd.Şti.
İlhan YILDIZ
Keban Alabalık
İlkay ÜSTDAL
Skretting Yem Üretim Tic. A.Ş.
İlker COŞKUN
Selina Su Ürünleri Tic.Ltd.Şti.
İlker YILDIRIM
Yomra Su Ürünleri Yet. ArGe Ltd.Şti.
İlyas KILIÇ
Aquamed Su Ürünleri
İrfan TUĞRUL
Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İsa KILINÇ
Skretting Yem A.Ş.
İshak GENÇBAY
Kızılırmak Su Ürünleri San. ve Tic.Ltd.Şti.
İshan ERDAL
Pelta Alabalık
İsmail AVCI
Skretting Yem A.Ş.
İsmail ÇOBAN
Çobanlar Grup
İsmail DEMİR
Samsun Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü
İsmail DERİCİ
Özsır Alabalık
İsmail DÖNMEZER
Aydın Deniz Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği
İsmail DURMAZ
Durmaz Karlı Madra Alabalık Üretim Çiftliği
İsmail ÖZER
İsmarin Su Ürünleri
İsmail SEZGİN
Sezgin Alabalık
İsmail UZ
Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
İsmet AKSALLI
Vadi Alabalık
İzzet POLAT
Öz-Polat Alabalık Ltd.Şti.
İzzet Selçuk ŞAĞBAN
İstanbul İhracatçı Birlikleri
Kadir Mehmet PAPİLA
Liman Entegre Balıkçılık San.ve Tic.Ltd.Şti.
Kadir ÖZDEMİR
Manisa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kadri BİLİCİ
Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Kamuran PATRONA
Muğla Kültür Balıkçıları Derneği
Kartal AKKAYA
Keban Alabalık A.Ş.
Kemal Cem PÜLTEN
Aqua Life of Turkey ”Suda Yaşam Dergisi”
Kemal DUYMAZ
Alima Su Ürünleri Gıda ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kenan ATEŞ
Kanyon Su Ürünleri
Koray SARIMAN
Selina Su Ürünleri Tic.Ltd.Şti.
Köksal ER
Rize İçsu Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği
Köksal ERCİYAS
ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Kutsal GAMSIZ
Batı Deniz San. ve Tic.Ltd.Şti.
Levent AKDOĞAN
Avrasya Fuarcılık Ltd. Şti.
Lütfi DOĞAN
Akçatepe Su Ürünleri Ltd.Şti.
M. Ali AKPUNAR
Aksev Su Ürünleri Ltd.Şti.
M.Binhan GANİOĞLU
Akuamaks Su Ürünleri
M.Fersan DURSUN
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
M.Hanifi ESEN
Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
M. Levent KAYI
Skretting Yem Üretim Tic. A.Ş.
M.Şah ECER
Akuamed Su Ürünleri
M. Şükrü TOKLU
Antalya İçsu Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği
M. Taner CİĞER
Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş.
M.Uğur NURALOĞLU
GTHB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Mahmut ALTIPARMAK
Altındere Alabalık Üretim Paz.Ltd.Şti.
Mehmet Ali BAHAR
Bodrum İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Mehmet ARAS
Kahramanmaraş İçsu Ürünleri Üreticileri Birliği
Mehmet BULUT
Bulut Alabalık Ltd.Şti.
Mehmet BÜYÜK
Gölbaşı Su Ürünleri Ltd.Şti.
Mehmet CANER
Kareser
Mehmet Celalettin BETEDİN
MCB Betedin Su Ürünleri Ltd.Şti.
Mehmet ÇATALKAYA
Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Mehmet EKİNCİ
TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü
Mehmet GÜNDOĞDU
K.maraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Mehmet KARA
Aydeniz Alabalık
Mehmet KAYA
Keban Alabalık A.Ş.
Mehmet Nuri KIZILAY
Batman İçsu Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği
Mehmet ÖKSÜZKAYA
Berhan Gıda Tekstil San.Tic.A.Ş.
Mehmet Reşit GÖÇMEN
Gaziantep Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Mehmet Salih GÜNANA
Hamsa Alabalık
Mehmet Şah ECER
Aquamed Su Ürünleri
Mehmet ŞAHİN
Narlı Su Ürünleri Ltd.Şti.
Mehmet TOMBA
Serçin Su Ürünleri
Mehmet YAVUZER
Gölhisar İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Md.
Meltem ÇETİN
Orman Genel Müdürlüğü
Meltem UÇAK
Akvaplast Plastik ve Den.San.Tic.Ltd.Şti.
Memiş ERSOY
Baysallar Balık A.Ş.
Menderes İŞÇEN
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Metin ÇETİN
Kanyon Su Ürünleri
Metin DENİZER
Karadeniz Balıkçılık
Metin GÖÇMEN
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
Metin GÜREL
Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Metin NEKE
Egemar Su Ürünleri Gıda San.Tic.A.Ş.
Metin PATAT
Ternaben Ltd. Şti.
Mikail ERDEN
Şahlanlar Gıda
Mine ERÜN
FPT Gıda İşleme Teknolojileri Ltd.Şti.
Muhammed SEVİNÇ
Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Muharrem AKSUNGUR
Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Muharrrem KELEŞ
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Muhittin ESEN
Zemzem Alabalık Ltd.Şti.
Muhittin ESER
Özçatak Alabalık
Mukadder GÜLER
Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü
Murat BAKIR
Jever Ltd.Şti.
Murat TEKELİ
Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Murat ÜNLÜ
Ege Krom Balık Yemleme Makinaları
Murat YETİŞ
Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Musa BEBEK
Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Mustafa AKARCA
İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Mustafa ATASEVER
Burdur İçsu Ürünleri Üreticileri Birliği
Mustafa BALCI
Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Mustafa CELAYİR
Mustafa Celayir Alabalık
Mustafa DOĞAN
Çözüm Biyoteknoloji
Mustafa FİDAN
Baysallar Balık A.Ş.
Mustafa KEVSEROĞLU
Fer İnşaat Ltd.Şti.
Mustafa KOCAMAN
Termotes Soğutma
Mustafa KUMBUL
Kumbul Alabalık
Mustafa KURTLU
Tahiroğlu Su Ürünleri Yem San.Tic.
Mustafa KÜÇÜK
Ternaben Su Ürünleri
Mustafa SÖNMEZ
Keban Alabalık
Mustafa Tansu GÜNÖNÜ
Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Mustafa Uğur KOYLU
Mersin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü
Mustafa YAVŞAN
Cansun Su Ürünleri
Mürsel YILMAZ
Giresun İl Gıda Tanm ve Hayvancılık Müdürlüğü
Nazım AYDENIZ
Aydeniz Alabalık
Necati İÇER
TARSİM (Tarım Sigortalan Havuzu İşletmesi)
Necdet BEKAR
Karsusan A.Ş.
Necip EMRE
Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi A.Ş.
Necip Ümit TÜRKMEN
Balıkteknik Su Ürünleri
Necla ADALI
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Necla TÜRK
Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş.
Necmi ÇELİK
Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Nedim YAZICIOĞLU
Akva-Tek Su Ürünleri Tur. San.ve Tic.Ltd.Şti.
Nejdet KARAKUŞ
GTHB Hukuk Müşavirliği
Nejdet YAVUZ
Yavuzlar Otomotiv Balıkçılık San. ve Tic. Ltd.Şti.
Nimet KAVUZ
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Nurhan ÖZDEN
Nuri MANCAR
Ege Balık Ağları Ltd.Şti.
Nursi AKSOY
Aksoylar Su Ürünleri
Oğuz BAŞBUĞ
Ürünveren Su Ürünleri
Oğuz TABAOĞLU
Tabaoğlu Su Ürünleri Ltd.Şti.
Oğuzhan ASLAN
Tunceli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Okan BARUTÇU
Trabzon Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Okan ERDAL
Eğin Bozkurt Su Ürünleri Ltd.Şti.
Okan YÜKSEL
Burdur İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Onur Emre SOLAK
Pharmaq
Orhan BÜLBÜL
K.maraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Orhan ÜNÇEL
Defnetur Su Ürünleri
Osman Nuri BAKİ
Trabzon Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Osman PARLAK
Kuzey Su Ürünleri San. ve Tic.Ltd.Şti.
Osman SARIDOĞAN
Sarıdoğan Alabalık
Osman ŞAHLAN
Şahlanlar Gıda San.Tic.Ltd.Şti.
Ömer ÇELİK
Manisa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Ömer KAYA
Kayapınar Su Ürünleri
Ömer KOPUZ
Uğurlu Balık Üretim
Ömer SÖNMEZ
Çameli Alabalık Üreticileri Birliği
Ömer TIKTIK
Denizcilik Müsteşarlığı
Önder ÖZDEMİR
Önder Su Ürünleri Ltd.Şti.
Önem ÖZDİL
Azer Su Ürünleri Ltd.Şti.
Özcan AKKAYA
Akkaya Balıkçılık ve Su Ürünleri Tic.San.Ltd. Şti.
Özcan YÜKSEL
Güney Balıkçılık Ltd.Şti.
Özden ÇELİK
S.S.Yapağılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Özer AKÇAM
Çamlı Yem Besicilik San.Tic.A.Ş.
Özgür Doğan DEMİR
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Özlem Özcan TOPÇU
Marin Su Ürünleri
Özlem Özcan TOPÇU
Marin Su Ürünleri
Paşali KANGEL
Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Pervin İlhan ŞEN
Akuvatur A.Ş.
Prof.Dr.Kadir SEYHAN
KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi
Prof.Dr.Muhammed
ATAMANALP
Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Prof.Dr.Osman ÖZDEN
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Prof.Dr.Öznur DİLER
S.Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Prof.Dr.Suat DİKEL
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Prof.Dr.Telat YANIK
Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
R.Alparslan TOMBUL
Baysallar Balık A.Ş.
Rabia UYSAL
Karaman Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü
Ramazan ÇELEBİ
TKDK Isparta İl Koordinatörlüğü
Ramazan KURT
Baysallar Balık A.Ş.
Recep ÇAKIR
Karaöz Su Ürünleri Ltd.Şti.
Rızvan SÜYEK
Akdeniz Su Ürünleri Arş.Ür.ve Eğ.Enst. Müdürlüğü
Sabri YİĞİT
Derin Su Ürünleri
Sait ÖZTUNÇ
Zemzem Alabalık Ltd.Şti.
Savaş DOĞAN
Su Dünyası Dergisi
Selahattin GENÇEL
Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhr.ve İth.A.Ş.
Selahattin HAKTAR
Güven Balık Tic.Ltd.Şti.
Selami ARCA
Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Selçuk Tayyip KÖSOĞLU
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Selin AKDOĞAN
Avrasya Fuarcılık Ltd. Şti.
Senan KURT
Berhan Gıda Tekstil San.Tic.A.Ş.
Serhan TÜRK
Kanyon Su Ürünleri
Serhat ATALAY
Serhat Alabalık
Servet YILMAZ
Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği
Seval EKİM
Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Seval EKİN
Diyarbakır
Seyfiali AĞTEPE
Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Seyithan KARAKOYUN
Dersu Balık
Sezai BOZKURT
Eğin Bozkurt Su Ürünleri Ltd.Şti.
Sıddık İPEK
Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Sibel KAMAN
İskenderun Balıkçılık
Sibel ÖZESEN ÇOLAK
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Sibel ÖZKAN
Vtv Televizyonu
Sinan TOPLU
Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş.
Soner ATEŞ
Malatya
Süleyman AY
Ay Alabalık Yetiştiriciliği
Süleyman NAZ
Burdur
Süleyman Sırrı ERDOĞAN
Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Ş.Fırat ERKAL
Fethiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Şahin SERMED
Marsis Su Ürünleri
Şakir ÇINAR
Akdeniz Su Ürünleri Arş.Ür.ve Eğ.Enst. Müdürlüğü
Şenay GÖKCE
TGRT Gelişen Türkiye Programı
Şener SERİN
Fet Elektronik San ve Tic.Ltd.Şti.
Şerife KONTOĞLU
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Şirin ATASEVER
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Şükrü KARABULUT
Dersu Alabalık Üretim Tic.San.Ltd.Şti.
Tahsin KESGİN
Çameli Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
Tahsin TÜFEKÇİ
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Tamer DEMİRKAN
Hat Su Ürünleri
Taner YILDIRIM
Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
Tarkan YILDIRIM
Kanyon Su Ürünleri
Tayfun YILDIRIM
Anadolu Su Ürünleri Ltd.Şti.
Tayfun YÜKSEL
Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş.
Temuçe Y ORGAN CIOĞLU
Abalıoğlu Yem Soya Tekstil A.Ş.
Tezcan AVANOĞLU
Hamdi Küçük A.Ş.
Tolga AYDOSTLU
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Tufan ÖZEL
Ziraat Sigorta
Tuncay SAGUN
İstanbul İhracatçı Birlikleri
Turan TEMEL
Tokat İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Turgay GÜNDEMİR
Emel Balık ve Balık Ağı A.Ş.
Uğur AYHAN
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Uzay ŞENTÜRK
Çamlı Yem Besicilik San.Tic.A.Ş.
Ümit TÜRKMEN
Balık İş Teknik
Volkan ZOR
Sazak Balıkçılık
Y.Bülent EROL
Üzümdere Soğuk Hava Alabalık Üretim Paz.Ltd.Şti.
Yalçın KOCA
Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Yasemin ÖZEN
Üzümdere Soğuk Hava Alabalık Üretim Paz.Ltd.Şti.
Yasin ÖZPEK
Özpekler Su Ürünleri Ltd.Şti.
Yaşar ÖZKAN
Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Yavuz ERDEN
Tarımsal Araştırmalar ve Polit. Genel Müdürlüğü
Yavuz KABASAKALOĞLU
Alfam Su Ürünleri A.Ş.
Yavuz ÖZER
Keban Alabalık
Yavuz ÖZIŞIK
Melodi Su Ürünleri
Yetgin BAYRAM
Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Yıldırım ÖZÇELİK
Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Yılmaz TOZKOPARAN
Keban Alabalık
Yılmaz ÜNAL
Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Yrd.Doç.Dr.Nadir BAŞÇINAR
KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi
Yunus KUTLU
Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Yunus BAYGÜN
Baysallar Balık A.Ş.
Yusuf GÜLSEVER
Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Yusuf KANDEMİR
Abalıoğlu Yem Soya Tekstil A.Ş.
Yusuf ÖZDEMİR
Özdemir Alabalık Ltd.Şti.
Yücel BEDİR
Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Yücel ERCAN
Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Zafer CENGİZ
Marin Su Ürünleri
Zafer ÖZTEKİN
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Zeynep SEZEN
Ekonomi Bakanlığı
Ziya OKUMUŞOĞLU
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Züleyha KÜÇÜK
Berhan Gıda Tekstil San.Tic.A.Ş.
SPONSORLARIMIZ
1
AGROMEY GIDA VE YEM SAN. TİC. A.Ş.
2
GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ A.Ş.
3
ÇAĞATAY YEM SANAYİ
4
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
5
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ
6
ABALIOĞLU YEM-SOYA SAN. A.Ş.
7
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SAN.A.Ş.
8
KILIÇ HOLDİNG
9
UZUNYAYLA ALABALIK (MARSİS SU ÜRÜNLERİ)
10
KUZEY SU ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ
11
ÖZPEKLER SU ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.
12
SİBAL YEM A.Ş.
13
KEBAN ALABALIK A.Ş.
14
SKRETTİNG YEM A.Ş.
15
AKUAMAKS SU ÜRÜNLERİ TEKNİK HİZMETLER
16
ALİMA SU ÜRÜNLERİ
17
SELİNA SU ÜRÜNLERİ TİC.LTD. ŞTİ.
18
TABAOĞLU SU ÜRÜNLERİ
19
AZER SU ÜRÜNLERİ
20
EMEL BALIK VE BALIK AĞI A.Ş.
21
GÜRKAN BÜRO, SU ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
22
BERHAN GIDA SU ÜRÜNLERİ A.Ş.
23
BAYSALLAR BALIK A.Ş.
24
BİLECİK MERSU SU ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.
25
SÜRSAN SU ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.
26
LİMAN ENTEGRE BALIKÇILIK SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
27
ÖNDER ALABALIK A.Ş.
28
UĞURLU BALIK ÜRETİM A.Ş.
29
ÇAKIR BALIKÇILIK LTD. ŞTİ.
30
FER İNŞAAT MALZ. MAKİNA METAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
31
MUĞLA ALABALIK YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
32
İZMİR SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ
TEŞEKKÜR
Çalıştayımızı izleyen ve haber yapan;
TRT “Bu Toprağın Sesi” Programı
TGRT “Gelişen Türkiye” Programı Kanal VİP Akdeniz TV Su Dünyası Dergisi Aqualife of Turkey
Yetkililerine teşekkür ederiz.