SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİ

 • 7-8 Nisan 2010 tarihlerinde İzmir’de Amerikan Soya Kültür Derneğinin düzenlemiş olduğu ” Soyanın Yemlerde Kullanımı” ile ilgili toplantıya. 15 Haziran 2010 tarihinde “Türk Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin Başlatılması” projesinin sonuç değerlendirmesi ile ilgili toplantıya katılım sağlanmıştır.
 • Tanıtım amacı ile Merkez Birliği hakkında 2000 adet liflet bastırılıp, dağıtılmıştır.
 • 15-18 Eylül tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Future Fish Euroasia Fuarına katılım sağlanmıştır.
 • Alabalık Diyalogu çerçevesinde geliştirilen taslak standartlar incelenerek görüş bildirilmiştir.
 • Türkiye Ziraat Odaları Birliği farklı tarihlerde toplantılar yapılarak aidat konusu görüşülmüştür. Mayıs 2011 ayındaki Genel Kurul sonrası ilgili yönetmelikte değişiklik yapılacağı belirtilmiştir.
 • Avrupa Birliği Balıkçılık Komiserinin 8.10.2010 tarihinde İstanbul’da düzenlediği sektörle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • Kiralamalar ile sorunları aktarmak üzere İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Özel İdareler. Birlikler ve Köyler Daire Başkanlığı ile görüşmeler yapılmıştır.
 • Toprak havuzlarda yetiştiricilik yapan yetiştiricilik belgesi onayı engellenen yetiştiricilerin mağduriyetini bildirmesi üzerine, durumun açıklığa kavuşturulması ve Muğla Valiliği nezdinde girişimde bulunulması için TÜGEM’e yazı yazılmıştır.
 • Kahramanmaraş Birliğinin kurulması konusunda çıkan problemlerin çözümü için kurucu üyeler ve TEDGEM ile görüşmeler yapılmış ve sorun çözülmüştür.Birlik isimleri değişikliği ile ilgili yine TEDGEM’e görüşülerek sorun aşılmıştır.
 • Merkez Birliğimizin tanınması çerçevesinde Gıda Güvenliği Derneği ile görüşülerek 9-10 Aralık 2010 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi’nde “Destekleyen Kurum’’ olarak yer almamız sağlanmış ve logomuz duyurularda ve diğer materyallerde yer almıştır.
 • 1-5 Kasım 2010 tarihlerinde Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Antalya’da düzenlenen “Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiştiriciliği’’ eğitim toplantısına Merkez Birliği ve birliklerce katılım sağlanmıştır.
 • 1-4 Kasım 2010 tarihlerinde FAO ve TÜGEM tarafından İzmir’de düzenlenen “Orta Asya’da Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Örgütlerinin Özendirilmesi ve Geliştirilmesi’’ bölgesel çalıştayına katılım sağlanmıştır.
 • İtalya Bari’de düzenlenen eğitim toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığına alabalık tesislerindeki havuz, yem deposu ve bekçi kulübesi gibi basit barınaklar için ruhsatlandırma bulunmadığı, bu nedenle cezalar kesildiği bunu önlenmesi bakımından mevzuata yapı ruhsat sınıfının I.sınıf A grubunda yer aldığı ibaresinin eklenmesi talebi iletilmiştir. 2011 yılı tebliğinde talebimizin göz önüne alınacağı belirtilmiştir.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hayvancılık Meclisine sektörle ilgili bilgi iletildi.8.12.2010 TOBB’de gerçekleşen ve Başbakan Yrd. ve Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN’ın katıldığı toplantıda Hayvancılık Meclis Başkan V. Mehmet Sedat GÜNGÖR tarafından su ürünleri yetiştiriciliği ve sorunları hakkında bilgi verilmiştir.
 • 10 Aralık 2010 tarihinde Web sayfamız “www.suymerbir.org.tr”adresi ile hizmete girmiştir.
 • Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce Antalya’da 12-13 Aralık 2010 tarihlerinde düzenlenen Araştırma Mastır Plan Revizyon Toplantısına katılım sağlandı.
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu “nun uyguladığı IPARD programı izleme komitesinde yer alındı, toplantılarına katılım sağlandı. 22.3.2011 tarihinde AB Türkiye Delegasyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Yöneticisi Michael BULLEN ve beraberindeki heyet Merkez Birliğimize ziyarette bulunmuştur. Kendilerine Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörü hakkında bilgi verilmiş. IPARD uygulamaları hakkında görüşlerimiz iletilmiştir.
 • Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi tarafından 13.1.2011 tarihinde Tarım Alanındaki Birliklerle yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.
 • 14-16 Ocak 2011 tarihlerinde Antalya İlinde 279 kişinin katılımı ile Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı düzenlendi.
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı Kitabı bastırılarak, dağıtımı gerçekleştirildi.
 • Çalıştay Grup Raporları ve Sonuç Bildirgesinde yer alan önerilerin gerçekleşmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara yazı gönderildi.
 • Konya, Kahramanmaraş. Van. Kayseri. Malatya ve Erzincan İllerinde Birlik kurulması çalışmalarına görüş, destek ve katkı verildi.
 • Üyelerimizden gelen talepler üzerine. Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne 2011 yılı için çıkarılacak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’ inde. sektörümüzle ilgili yeni makine ve ekipmanlardan yer alması istenenler yazı ile bildirildi, konu üç Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili Daire Başkanına sözlü olarak da iletildi. Bu girişimler sonucu 10.3.2011 tarihinde yayımlanan Makine Ekipman Desteği Tebliği’ne mevcutlara ilave olarak “buzlama makinesi ve kuluçka dolabı ” girmiştir. Ayrıca TEDGEM’den İl Müdürlerimizin sektörümüzle ilgili alet ve ekipman desteğine ağırlık vermeleri talep edilmiştir.
 • 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” na Geçici 12.nci Maddenin eklenerek kiralamaların Tarım ve Köyişleri Bakanlığına geçmesi üzerine ilgili makamlara teşekkür edilmiştir. Adı geçen yasaya dayanılarak TÜGEM tarafından hazırlanan Yönetmelik Taslağı ile ilgili olarak üye birliklere ve sektör uzmanlarına görüş sorulmuş ve toplu görüşümüz 19.4.2011 tarihinde bildirilmiştir. Yönetmelik 1 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 • TÜGEM tarafından 1-3 Mart 2011 tarihlerinde Rize İlinde düzenlenen “Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Çalıştayı” na katılım sağlanmıştır.
 • 3.2.2011 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ne ziyaret yapılarak Çevre Denetimi Yönetmeliği. Su Kirliliği Yönetmeliği ve Çevre Görevlisi veya Çevre Danışmanlığı Hizmeti Alınması ile ilgili ve Bakanlığın çıkarmış olduğu mevzuatla ilgili problemlerimiz dile getirildi. Görüşmelerin akabinde kapasitelerle ilgili önerilerimizi içeren yazı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ne gönderilmiştir.
 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Göl gölet ve baraj göllerinde kurulan su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin izlenmesi” tebliğ taslağına sektörün fikirleri alınarak 25.2.2011 tarihinde görüş verilmiştir.
 • 6-11 Mart 2011 tarihlerinde Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce Antalya İlinde düzenlenen “Su Ürünleri Araştırma Programları Değerlendirme Grup Toplantısı” na katılım sağlandı.
 • Fethiye. Milas ve Çeşme İlçelerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere Bakanlık Yetkilileri ve Birliklerin katılımı ile birlikte toplantılar ve inceleme gezileri yapılmıştır.
 • Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. 12.4.2011 tarihinde Merkez Birliğimizi ziyaret ederek görüşmek istediklerini bildirmişlerdir. Belirtilen tarihte yapılan görüşmede 19. 20. 21.4.2011 tarihlerinde Milas. Fethiye ve Karacaören’e ziyaretlerde bulunarak işletmeleri yerinde görmeleri kararlaştırılmıştır. İlgililer yaptıkları ziyaretin çok olumlu geçtiğini. işletmeleri yerinde görmenin yararlı olduğunu ve mevzuatlarında buna göre gerekli esneklilikleri sağlayacaklarını belirtmişlerdir.
 • Balık Tüketiminin Artırılması Kampanyası Projesi çalışmalarına başlandı. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı’ nda alınan karar doğrultusunda ülke genelinde üreticilerle iletişime geçmek ve balık tüketiminin artırılmasına destek sağlamak üzere 2 Mayıs 2011 tarihinde 1556 adet işletmemize mektup gönderilmiştir.
 • 5 Mayıs 2011 tarihinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Mersin Balığı yavrularının Samsun İlimizin Çarşamba İlçesi’nde Yeşilırmak Nehri’ne bırakılması törenine. Merkez Birliği Trabzon ve Rize Birliği ile Samsunlu üreticiler tarafından katılım sağlanmıştır.
 • Mayıs ve Haziran 2011 aylarında TÜBİTAK tarafından düzenlenen “Ulusal Gıda ARGE ve Yenilik Stratejisi Tematik Çalışma Grupları” toplantısına katılım sağlanmıştır.
 • 30 Mayıs- 4 Haziran 2011 tarihlerinde Merkez Birliğimiz koordinasyonu ile Almanya ve Avusturya’dan gelen 30 meslektaşımıza Fethiye, Milas ve Bodrum’da işletme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
 • 30 Mayıs 2010 tarihinde Çalıştay’da alınan kararlar gereği Su Ürünleri Sigortasının geliştirilmesi için Sigorta Havuz Yönetim Kurulu Başkanı Müsteşar Yardımcısı Dr.Ramazan KADAK ile görüşülmüş, konunun yönetim kurulunda ele alınması için TÜGEM’e bilgi notu iletmemiz istenmiş ve not iletilmiştir.
 • 7 Haziran 2011 tarihinde Sudan Tarım ve Balıkçılık Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının toplantısına Bakanlığın daveti üzerine katılım sağlandı. Ülkemizdeki yetiştiricilik ve örgütlenmesi hakkında bilgi verilmiş. Sudan’ın balıkçılık bilgileri alınmıştır.

17.06.2011